ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ปรีชา สิริจิตราภรณ์

ชื่อเรื่อง/Title: การประยุกต์ใช้บริการจิตสังคมบำบัดสำหรับผู้เสพและผู้ติดยาบ้าในชุมชนเมื่อครบ 1 ปี

แหล่งที่มา/Source: รวมบทคัดย่อวารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 12, หน้า 166-167.

รายละเอียด / Details:

ยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าเป็นปัญหาใหฯระดับประเทศที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญจึงกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้แนวทางการใช้พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยผนึกกำลังความร่วมมือทุกหน่วยงานราชการและภาคประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการให้บริการจิตสังคมบำบัด สำหรับผู้เสพยาบ้าในชุมชน ในด้านประสิทธิผลของการบำบัด ความพึงพอใจของผู้รับการบำบัดและครอบครัวในช่วงการบำบัดแบบเข้มข้น (4 เดือน) และการติดตามจนครบ 1 ปี ในช่วงเดือนธันวาคม 2544 ถึง ธันวาคม 2545 กลุ่มตัวอย่างคือผู้เสพยาบ้าที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติดโดยใช้โปรแกรมจิตสังคมบำบัดแบบประยุกต์สำหรับผู้เสพยาบ้า จำนวน 2 รุ่น คือ 55 คนและ 54 คน ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 รุ่นที่เข้ารับการบำบัดแบบเข้มข้นครบตามระยะเวลา 4 เดือน คือ ร้อยละ 74.6 และ 94.4 ผลการตรวจปัสสาวะ หาสารแอมเฟตามีนของทั้ง 2 รุ่น มีแนวโน้มการพบผลบวกลดลงตามลำดับ หลังจากสิ้นสุดการให้การบำบัดแบบเข้มข้นแล้ว ผู้รับการบำบัดมีค่าเฉลี่ยการดำเนินชีวิต ทั้งรายด้านและภาพรวมอยู่ในระดับดี (X=3.9, SD=0.3 และ X=3.7, SD = 0.5)ผู้รับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและมาก (X=4.5, SD=0.8 และ X=3.6, SD = 0.6) ตามลำดับ การติดตามผลจนครบระยะเวลา 1 ปี พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 รุ่น สามารถติดตามได้จนครบ 1 ปี ร้อยละ 58.2 และ ร้อยละ 66.7 ตามลำดับ ที่เหลือย้ายถิ่นที่อยู่ ไม่สามารถติดตามได้ รุ่นที่ 1 สามารถหยุดใช้ยาบ้าได้ร้อยละ 38.2 สามารถลดปริมาณและความถี่ของการใช้ยาบ้าลงได้ร้อยละ 20.0 สำหรับรุ่นที่ 2 สามารถหยุดใช้ยาบ้าได้ร้อยละ 44.4 สามารถลดปริมาณและความถี่ของการใช้ยาบ้าลงได้ร้อยละ 22.2 ปัญหานี้ยังคงมีความสำคัญและต้องการการประยุกต์ให้การบริการจิตสังคมบำบัดมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป

Keywords: จิตสังคมบำบัด, ยาบ้า, ผู้เสพ, ผู้ติด, ชุมชน, โปรแกรมจิตสังคมบำบัด, ยาเสพติด, สารเสพติด, ผู้เสพยาบ้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

Code: 20050000426

ISSN/ISBN: 974-506-393-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: