ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: มยุรัตน์ สุทธิวิเศษศักดิ์, อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์, มนทกานต์ โอประเสริฐสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: ระดับความก้าวหน้าและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

แหล่งที่มา/Source: รวมบทคัดย่อวารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 12, หน้า 217.

รายละเอียด / Details:

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยใช้แนวคิดการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (total quality management: TQM) และการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (continuous quality improvement :CQI) ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 แต่ยังไม่มีการประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลสำเร็จของโครงการน่าจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ 6 ปัจจัย ได้แก่ บุคลากรเห็นความสำคัญ และให้ความร่วมมือ ผู้บริหารเห็นความสำคัญและสนับสนุนจริงจัง เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพ ได้รับการสนับสนุนเงินทุนและทรัพยากร ได้รับการจูงใจให้กำลังใจและผลตอบแทน และปัจจัยด้านการสื่อสารในองค์กร จึงทำการวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความก้าวหน้าและศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยสอบถามผู้บริหาร 58 คน และผู้ปฏิบัติการ 352 คน เกณฑ์ประเมินแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ ต้องปรับปรุง ปานกลาง ดี และดีมาก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องประเมินค่าเป็นความถี่ร้อยละ วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับระดับความก้าวหน้าโดยทดสอบไคสแควร์ ผลการศึกษาว่ามีความก้าวหน้าอยู่ในระดับดีมากร้อยละ 48.6 (ร้อยละ 86.9) และผู้บริหารทุกคนร่วมเป็นทีมพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล ปัจจัยที่เจ้าหน้าที่ได้รับมากที่สุดคือ ได้รับข้อมูลความเคลื่อนไหวการพัฒนาคุณภาพ (ร้อยละ 91.2) เนื่องจากมีแหล่งข้อมูลและช่องทางการกระจายข้อมูลหลายทาง ปัจจัยที่เจ้าหน้าที่ได้รับน้อยที่สุดคือความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพ (ร้อยละ 35.1) เนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ยังขาดโครงสร้างและระบบการดำเนินงานที่ชัดเจน จากการสำรวจพบระดับความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์กับปัจจัยทั้ง 6 จึงควรสนับสนุนปัจจัยเหล่านี้ในหน่วยงานที่มีความก้าวหน้าระดับปานกลางหรือต้องปรับปรุง

Keywords: total quality management, TQM, continuous quality improvement, CQI, การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล, การพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์กร, คุณภาพ, บริการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: กลุ่มงานการพยาบาล, กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ, กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

Code: 20050000464

ISSN/ISBN: 974-506-393-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: