ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: กชพร พงษ์รัตนสวัสดิ์

ชื่อเรื่อง/Title: บุคลิกภาพแปรปรวนของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 106. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

บุคลิกภาพมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต บุคลิกภาพแปรปรวนเป็นลักษณะ บุคลิกภาพที่เบี่ยงเบนไปอย่างมากจากสภาพความเป็นจริงของคนในสังคม และเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดปัญหาทั้งต่อตนเอง และคนในสังคม จากข้อมูลการศึกษาพบว่า ผู้ติดสารเสพติดส่วนใหญ่มีบุคลิกภาพแปรปรวนร่วมด้วย สำหรับในประเทศไทยสารแอมเฟตามีนเป็นสารเสพติดที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และรุนแรงทำให้การรักษาไม่ได้ผลเต็มที่ จึงเป็นที่น่าสงสัยว่าผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนมีบุคลิกภาพแปรปรวนร่วมด้วยหรือไม่ ถ้ามีประเภทใด ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยให้ ผู้บำบัดตระหนักถึงปัญหาการเกิดโรคร่วมกันระหว่างบุคลิกภาพแปรปรวนกับการใช้สารแอมเฟตามีน และเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการเกิดโรคร่วมกัน และถ้าการคัดกรองไม่ละเอียดจะทำให้การดูแลเป็นไปอย่างไม่ครอบคลุม การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบุคลิกภาพแปรปรวนของผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจงจากประชากรผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล สวนปรุง ระหว่างเดือนเมษายน ถึงมิถุนายน 2545 จำนวน 159 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามบุคลิกภาพ (PDQ4 : Personality Diagnostic Questionnaires-4) ข้อมูลวิเคราะห์ด้วยความถี่ และร้อยละ สรุปผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีน จำนวน ร้อยละ 72.33 มีบุคลิกภาพแปรปรวน โดยมีบุคลิกภาพประเภทย้ำคิดย้ำทำ ร้อยละ 13.51 รองลงมาเป็นประเภทหวาดระแวง ร้อยละ 12.48 ประเภทหลีกเลี่ยง ร้อยละ 11.30 ประเภทแยกตนเอง ร้อยละ 8.22 ประเภทพึ่งพา ร้อยละ 6.90 และประเภทเรียกร้องความสนใจมาก ร้อยละ 6.46 ตามลำดับ ข้อเสนอแนะ ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้ที่เป็นโรคจิตจากสารแอมเฟตามีนมีบุคลิกภาพแปรปรวนร่วมด้วย ดังนั้นการช่วยเหลือเพื่อป้องกันความรุนแรงของโรคควรพิจารณาถึงโรคร่วมเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่าง ครอบคลุม

Keywords: บุคลิกภาพแปรปรวน, สารเสพติด, ยาเสพติด, ยาบ้า, บุคลิกภาพแปรปรวน, แอมเฟตามีน, โรคจิต, จิตเวช, แบบทดสอบ, amphetamine, psychiatry, test, personality

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 00000016

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -