ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: รัตนา ยอดอานนท์

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน กรณีศึกษาหนองสาหร่าย

แหล่งที่มา/Source: รวมบทคัดย่อวารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 12, หน้า 252-253.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสาหร่ายอำเภอปากช่อง จัหงวัดนครราชสีมา ทั้งในแง่ชองการพัฒนาระบบบริการและความพึงพอใจในมุมมองของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2545 จากการศึกษาข้อมูลเวชระเบียน เอกสารและข้อมูลผลการปฏิบัติงานรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ กลุ่มตัวอย่างคือผู้มารับบริการในระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2545 จำนวน 320 คน และประเมินความพึงพอใจในมุมมองของผู้ให้บริการโดยใช้แบบสอบถามบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 6 คน ผลการศึกษาพบว่า การดำเนินงานศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสาหร่าย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยบริการปฐมภูมิ โดยมีระดับคะแนนขณะเริ่มดำเนินการ ร้อยละ 72.4 และเพิ่มเป็นร้อยละ 79.3 ของเกณฑ์มาตรฐานเมื่อดำเนินการได้ครบปีมีการสำรวจครอบครัวและชุมชนโดยใช้แฟ้มอนามัยครอบครัว ครอบคลุมร้อยละ 80 ของครอบครัวมีการติดตามเยี่ยมบ้านทั้งหมด 4,452 ครั้งเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับชุมชนมากที่สุดร้อยละ 68.6 มีผู้มารับบริการทั้งหมด 7,605 ราย เป็นผู้ป่วยอายุรกรรมมากที่สุด ร้อยละ 53.7 ยังไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนการบริการต่อเนื่องที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ในมุมมองของผู้รับบริการพบว่า มีความพึงพอใจดีมากร้อยละ 77.2 และในมุมมองของผู้ให้บริการพบว่ามีความพึงพอใจดี ร้อยละ 68.2 และดีมากร้อยละ 27.3 ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรในการพัฒนาระบบบริการของศูนย์สุขภาพชุมชนหนองสาหร่าย ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

Keywords: ศูนย์สุขภาพชุมชน, หนองสาหร่าย, ระบบบริการ, ความพึงพอใจ, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: โรงพยาบาลปากช่องนานา จังหวัดนครราชสีมา

Code: 20050000487

ISSN/ISBN: 974-506-393-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: