ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์, สุลี ตังกุ, ณัฐวุฒิ อรินทร์

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาโปรแกรมป้องกันการกระทำผิดซ้ำสำหรับนักโทษคดียาเสพติด

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ, ครั้งที่ 4, เรื่องสุขภาพจิตกับภัยพิบัติ, วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ, กรุงเทพมหานคร, หน้า 48.

รายละเอียด / Details:

หลักการและเหตุผล หนึ่งในสามของนักโทษคดียาเสพติดที่ถูกกักขังในทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง เป็นผู้ที่กระทำผิดซ้ำ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสุขภาพจิตเพื่อให้เขามีการปรับตัวสู่สังคมในทางบวกมากขึ้นเป็นการป้องกันมิให้กระทำผิดซ้ำอีก วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสุขภาพจิตตามความจำเป็นทางด้านจิตสังคมและอาชญาวิทยา กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาเป็นนักโทษชายที่กระทำผิดซ้ำๆ 1-2 ครั้ง ที่คัดเลือกโดยทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางจำนวน 20 คน การพัฒนาโปรแกรมเริ่มจากการประเมินความจำเป็นทางด้านจิตสังคมและอาชญาวิทยา โดยใช้แบบสัมภาษณ์รายบุคคลที่พัฒนาโดยผู้วิจัย ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตฉบับ 54 ข้อที่พัฒนาโดยนายแพทย์ทวี จิตติรังสรรค์ นำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์สาเหตุสำคัญของการกระทำผิดซ้ำ จุดแข็งและจุดอ่อนของนักโทษ จากนั้นนำมาออกแบบโปรแกรมกลุ่มโดยบูรณาหลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับเนื้อหาสำคัญของกลุ่มจิตสังคมบำบัด ทักษะชีวิต โดยทำกับนักโทษ 13 ครั้งละ 2 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2548 วัดผลการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพจากการวิเคราะห์ความคิดเห็น พฤติกรรมที่แสดงออกในกลุ่มและเนื้อหาในสมุดบันทึก วัดการเปลี่ยนแปลงของระดับสุขภาพจิต องค์ประกอบของบุคลิกภาพในแบบทดสอบ 16 PF และ DSQ-40 โดยใช้สถิติพรรณนา และ Wilcoxon Signed Ranks Test หลังจากผ่านกระบวนการกลุ่ม 13 ครั้ง นักโทษมีความตระหนักแบะมีความรู้ในเรื่องวงจรการติดยามากขึ้น มีคะแนนสุขภาพจิตโดยรวม สภาพจิตใจทุกองค์ประกอบย่อย การควบคุมจิตใจตนเอง การควบคุมพฤติกรรมตนเอง มีอารมณ์มั่นคงและมีศรัทธาสูงกว่าก่อนเริ่มโปรแกรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ การใช้กลไกทางจิตไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ควรมีการขยายระยะเวลาและเพิ่มองค์ประกอบของโปรแกรมที่พัฒนาให้ครอบคลุมด้านจิตวิญญาณ และจริยธรรมมากขึ้นเพื่อความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลงตนเอง นอกจากนี้ควรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ระบบพัฒนาพฤตินิสัยของเรือนจำและกรมราชทัณฑ์สำหรับนักโทษคดียาเสพติดเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำต่อไป

Keywords: ยาเสพติด, พฤติกรรม, นักโทษ, สถานบำบัด, อารมณ์, การพัฒนา, สุขภาพจิต, การป้องกัน, ทักษะชีวิต,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 2005000049

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -