ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ทิพวรรณ หรรษาคุณาชัย

ชื่อเรื่อง/Title: เด็กพูดช้า

แหล่งที่มา/Source: รวมบทคัดย่อวารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 12, หน้า 262.

รายละเอียด / Details:

พูดช้าเป็นปัญหาพัฒนาการผิดปกติที่พบบ้อยที่สุดในเด็กพบประมาณร้อยละ 2-15 ในเด็กก่อนวัยเรียน พบในเด็กชายบ่อยกว่าเด็กหญิงประมาณ 1.5-3 เท่า สาเหตุของการพูดช้า ได้แก่ การได้ยินผิดปกติ ปัญญาอ่อน พัฒนาการทางภาษาผิดปกติ ออทิซึม สมองพิการ ความผิดปกติของรูปหน้าและศีรษะ ความผิดปกติทางพันธุกรรม วุฒิภาวะของการแสดงออกทางภาษาล่าช้า และการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม ส่วนการพูดสองภาษา ลำดับที่ของบุตร ฝาแฝด ขี้เกียจพูดและผังผืดใต้ลิ้น ไม่เป้นสาเหตุให้พูดช้า การประเมินเด็กประกอบด้วยการซักประวัติ การตรวจร่างกายและพัฒนาการ รวมถึงการตรวจการได้ยิน เป้าหมายหลักของการให้การวินิจฉัยและดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาอย่างเต็มที่ในช่วงระยะเวลาที่เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้ภาษาที่ดีที่สุด และลดปัญหาพฤติกรรมที่เป็นผลกระทบจากการพูดสื่อสารผิดปกติ

Keywords: เด็กพูดช้า, พัฒนาการผิดปรกติ, การได้ยินผิดปรกติ, พัฒนาการทางภาษาผิดปกติ, ออทิซึม, ปัญญาอ่อน, พฤติกรรม, จิตวิทยา, จิตเวชศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Code: 20050000493

ISSN/ISBN: 974-506-393-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: