ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์, เพ็ญแข ลาภยิ่ง

ชื่อเรื่อง/Title: การบริหารการจัดการโครงการหลักประกันสุขภาพในระยะหนึ่งปีแรก : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร ภูเก็ต สุโขทัย และอุบลราชธานี

แหล่งที่มา/Source: รวมบทคัดย่อวารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 12, หน้า 264-265.

รายละเอียด / Details:

การศึกษานี้เป็นการประเมินกระบวนการแปลงนโยบายโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือโครงการ 30 บ้านรักษาทุกโรค ไปสู่การปฏิบัติในส่วนภูมิภาค ในประเด็นด้านการบริหารจัดการหลักประกันสุขภาพให้แก่ประชาชน เก็บข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2544 ถึงมกราคม 2545 ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม ในกลุ่มผู้บริหารโครงการระดับจังหวัดผู้บริหารและกลุ่มวิชาชีพในเครือข่ายบริการสุขภาพผู้นำชุมชน และประชาชนในจังหวัดนำร่องระยะที่หนึ่งและสองคือ สมุทรสาคร ภูเก็ต สุโขทัย และอุบลราชธานี ทุกกลุ่มมองว่าโครงการนี้เกิดจากการผลักดันด้านการเมืองเป็นสำคัญ ความยั่งยืนของโครงการจึงขึ้นกับปัจจัยการเมืองและ เศราฐกิจเป็นหลัก หลายกลุ่มยังคงมองโครงการนี้เป็นสวัสดิการที่ควรจัดให้เฉพาะกลุ่มแทนที่จะเป็นสิทธิของพลเมือง และไม่มั่นใจในความยั่งยืนด้านการคลังของโครงการเนื่องจากพึ่งพาระบบงบประมาณเป็นหลัก และมีความเห็นอีกว่า ข้าราชการประจำสอดแทรกจนกลายเป็นปัญหาหลักของการดำเนิน ข้อจำกัดด้าน ระยะเวลาที่เร่งรีบและขาดความพร้อมในระบบการสนับสนุนประกอบกับการถ่ายทอดนโยบายจากส่วนกลางที่ไม่เหมาะสม มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของจังหวัดนอกเหนือไปจากปัญหาอุปสรรคภายในจังหวัดเอง ศักยภาพในการบริหารจัดการซึ่งเป็นหัวใจของความสำเร็จของโครงการยังคงมีปัญหาทั้งในระดับจังหวัดและเครือข่าย นอกจากนั้นโครงสร้างองค์กรยังไม่เหมาะสม หากแยกบทบาทการซื้อออกจากการให้บริการจะทำให้การบริหารจัดการโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งต้องมีการพัฒนาศักยภาพองค์กรและบุคลากรในทุกด้าน

Keywords: หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, การประเมินกระบวนการ, บุคลากรสาธารณสุข, สิทธิพลเมือง, การถ่ายทอดนโยบาย

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: สำนักงานประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กองทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Code: 20050000495

ISSN/ISBN: 974-506-393-2

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: