ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: จักรกฤษณ์ สุขยิ่ง, วันดี โภคะกุล, อุมาพร อุดมทรัพยากุล

ชื่อเรื่อง/Title: การใช้ยานอนหลับของผู้สูงอายุไทยในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1-2 มกราคม-มิถุนายน 2548, หน้า19-29.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการใช้ยานอนหลับในผู้สูงอายุไทยที่อาศัยในชุมชน โดยศึกษาหาค่าความชุกของการใช้ยานอนหลับใน 1 เดือน และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วัสดุและวิธีการ เป็นการศึกษาแบบ cross section ด้วยการสุ่มประชากรตัวอย่างโดยวิธี multiple stage sampling ได้จำนวนทั้งสิ้น 39,588 คน จากทั้งหมด 23 จังหวัด และสัมภาษณ์จากแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ยานอนหลับ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ 95% confidence interval และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ด้วย univariate analysis และ multiple logistic regressionanalysis ผลการศึกษา ความชุกของการใช้ยานอนหลับในผู้สูงอายุไทยเป็นร้อยละ 6.2 พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการใช้ยานอนหลับมากที่สุด คือ การมีโรคประจำตัว อาการนอนไม่หลับแบบหลับยาก อาการนอนไม่หลับแบบหลับๆ ตื่นๆ ภาวะซึมเศร้า ความรู้สึกว่าสุขภาพไม่แข็งแรงและอายุที่มากขึ้น สรุปการใช้ยานอนหลับในผู้สูงอายุไทย พบได้ไม่น้อย ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการใช้ยา คือการมีโรคประจำตัว และอาการนอนไม่หลับแบบหลับยาก และหลับๆ ตื่นๆ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตถึงปัญหาของการใช้ยานอนหลับ พฤติกรรมการรักษา รวมทั้งทัศนคติของแพทย์ในการสั่งยาดังกล่าว

Keywords: ยานอนหลับ, ผู้สูงอายุ, ประเทศไทย, ปัญหาสุขภาพจิต, จิตเวชศาสตร์, พฤติกรรม, การรักษาทางจิตเวช, ภาวะซึมเศร้า

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์, สำนักงานวิจัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Code: 20050000612

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: