ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ธวัชชัย ลีฬหานาจ

ชื่อเรื่อง/Title: หลักทั่วไปในการรักษา bipolar disorder

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1-2 มกราคม-มิถุนายน 2548, หน้า 41-51.

รายละเอียด / Details:

Bipolar disorder เป็นโรคทางจิตเวชที่มีการเกิดอาการขึ้นเป็นช่วงๆ และต้องการการรักษาตลอดชีวิต การรักษา bipolar disorder นั้นมีความซับซ้อนยิ่ง อันเนื่องจากการขาดความตระหนักของแพทย์ผู้รักษา การมีภาวะ co-morbidity ความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยตลอดจนการเลือกใช้ยาที่เหมาะสมในการรักษา และแม้ว่ามียารุ่นใหม่ที่ใช้รักษาในระยะต่างๆ ของโรค แต่ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งก็อาจมีอาการดีขึ้นเพียงบางส่วน บทความนี้นำเสนอหลักพื้นฐานสำหรับการรักษาผู้ป่วย bipolar disorder ในปัจจุบันรวมทั้งการนำหลักดังกล่าวไปใช้ในเวชปฏิบัติ

Keywords: bipolar disorder, การรักษา, compliance, adherence, โรคทางจิตเวช, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ยาทางจิตเวช, co-morbidity

ปีที่เผยแพร่/Year: 2548

Address: -

Code: 20050000616

ISSN/ISBN: 0125-6985

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ วารสารวิชาการ

Download: