ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ขจิต ฝอยทอง

ชื่อเรื่อง/Title: ยาบ้าในโรงเรียน : ปัญหาที่ต้องรีบแก้ไข

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 2, สุขภาพจิตกับยาเสพติด ปี 2546, หน้า 118. (วันที่ 19-21 สิงหาคม 2546 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียด / Details:

ปัญหายาเสพติดแพร่หลายในโรงเรียน และเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มที่จะขยายตัวรุนแรงเพิ่มขึ้น จึงได้ทำการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ยาบ้า) ของนักเรียน สรุปผลการศึกษา โรงเรียนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ยาบ้า) ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ข้อเสนอแนะ ควรมีการติดตามผลและหาแนวทางในการแก้ปัญหายาเสพติดที่หลากหลายให้แก่นักเรียน ควรพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้หลากหลายและสอดคล้องกับการแก้ปัญหา และความสนใจของนักเรียน

Keywords: ยาบ้า, ยาเสพติด, สารเสพติด, นักเรียน, ปัญหายาเสพติด, ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยา, amphetamine, drug addict, drugs abuse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Code: 00000027

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -