ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อนันต์ อุ่นแก้ว, สารการ กชพงศ์ และ ศักดา ขำคม

ชื่อเรื่อง/Title: พฤติกรรมก้าวร้าวและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ พฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเวชเป็นพฤติกรรมที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยบุคคลอื่นและสิ่งของ ซึ่งพฤติกรรมก้าวร้าวเกิดจากหลายปัจจัย และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในโรงพยาบาลนั้น ทุกปัจจัยมีความเกี่ยวข้องและส่งผลถึงกันได้ ดังนั้นในผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเวช 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าว ได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านบุคคล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ 3. เพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ กับพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเวชในแต่ละลักษณะ วิธีการ มีประชากรที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยที่มารับบริการรักษาที่หอผู้ป่วยจิตเวชในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2543 ถึง 30 เมษายน 2543 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตใช้แบบพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้ป่วยจิตเวช ข้อมูลทั้งหมดนำมาวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ ร้อยละ และไคว์สแควร์ (chi-square) ผลที่ได้ พบว่า พฤติกรรมก้าวร้าวที่เกิดขึ้นทั้งผู้ป่วยชายและหญิงมากที่สุด คือ พฤติกรรมก้าวร้าวทางคำพูด ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวด้านบุคคลพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21-40 ปี สถานภาพสมรส โสด ระดับการศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษา อาชีพเกษตรกรรม มีรายได้ น้อยกว่า 1,000 บาทต่อเดือน ได้รับการวินิจฉัยโรคจิตเภท เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ครั้งแรก เคยใช้สารเสพติด โดยเฉพาะบุหรี่ ไม่เคยได้รับอุบัติเหตุ ส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวด้านสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมก้าวร้าวในช่วงสัปดาห์แรกของการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และในเวรเช้า ส่วนสถานที่เกิดอยู่ในห้องแยก และสถานการณ์ขณะเกิด ในขณะรับใหม่ โดยเฉพาะในหอผู้ป่วยแรกรับ นอกจากนี้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวด้านบุคคล ได้แก่ ครั้งที่การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพฤติกรรมก้าวร้าวด้านสิ่งแวดล้อมและอื่น ๆ ได้แก่ ช่วงเวรที่เกิดทั้งสองปัจจัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าวต่อสิ่งของที่ระดับ .05 สรุปและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปเป็นข้อมูลพื้นฐานกำหนดนโยบายการป้องกันและควบคุมการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในโรงพยาบาลให้ม่ความชัดเจน รวมทั้งเป็นข้อมูลสนับสนุนในการจัดการอัตรากำลังให้เหมาะสม จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องใช้ให้เพียงพอ เช่น อุปกรณ์สำหรับผูกยึดผู้ป่วย ห้องจำกัดพฤติกรรมยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยจิตเวชและป้องกัน ควบคุมการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวในผู้ป่วยจิตเวชขณะรับการรักษาในโรงพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Keywords: พฤติกรรมก้าวร้าว, พฤติกรรม, ก้าวร้าว, จิตวิทยา, violence, violent behavior, psychology

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006228

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -