ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ประยงค์ สุวรรณบุบผา

ชื่อเรื่อง/Title: จิตบำบัดแนวพุทธศาสตร์

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

ปัญหาต่าง ๆ เกิดจาก มนุษย์ในสังคมนั้นเองเป็นผู้ก่อ เป็นผู้กระทำขึ้นทำให้เกิดปัญหาทั้งภายในและภายนอก ฉะนั้นการแก้ปัญหา จึงต้องแก้ที่องค์บุคคลเป็นประการสำคัญ การแก้ปัญหาต้องแก้ที่ต้นเหตุ ในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาแห่งเหตุผล พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้อริยสัจจ์ 4 คือ ตรัสรู้ ทุกข์ (ความทนได้ยก) ทุกขสมุทัย เหตุเกิดทุกข์ ทุกขนิโรธ (ความดับทุกข์) ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา (หนทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์) อริยสัจจ์ 4 เมื่อกล่าวโดยสรุป เป็นการกล่าวถึง ทุกข์ (ปัญหา) กับความดับทุกข์ (การแก้ปัญหา) จึงเท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ปัญหาและการแก้ปัญหาไว้ให้ เมื่อทราบว่า มนุษย์เป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาจึงต้องแก้ที่ตัวมนุษย์ ผู้ที่มีหน้าที่แก้ปัญหาโดยตรง คือ สถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น จะต้องรีบเร่งระดมความคิด (Brain Storming) ทุ่มเทการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะ สถาบันศาสนาซึ่งเป็นเสมือนสถาบันที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในด้านศีลธรรมจรรยาของมวลมนุษยชาติ มีคำสอนที่สามารถขัดเกลาพฤติกรรมทางด้านกายวาจาและจิตใจด้วยการปรับ อี.คิว. (E.Q.) และสุขภาพจิต ของประชาชนทั่วไปในภาวะที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารและการปกครอง และการทางศาสนาเกิดวิกฤต จนทำให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต ของมนุษยชาติในทุก ๆ ด้าน เป็นผลให้คนไทยเกิดโรคเครียด โรคจิต ประสาท เกิดโรคทางจิต (จิตเภท วิกลจริต) แก่สมาชิกของสังคมทั่วไป

Keywords: จิตบำบัดแนวพุทธศาสตร์, จิตบำบัด, ศาสนา, ศาสนาพุทธ, พระ, อริยสัจ 4 , จิตบำบัดแนวพุทธ, พุทธศาสนา, ศาสนา, psychotherapy

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: สำนักงานคณะกรรมการตำราและวิชาการ มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย

Code: 201430006235

ISSN/ISBN: 974-299-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -