ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ราณี ฉายินทุ, นงลักษณ์ สาตรา

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งแรกและกระทำผิดซ้ำของผู้ป่วยนิติจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรสังคม การกระทำผิดลักษณะทางคลิกนิก ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งแรกและกระทำผิดซ้ำของผู้ป่วยนิติจิตเวช และเปรียบเทียบความแตกต่างของอัตราการกระทำผิดครั้งแรกและกระทำผิดซ้ำในแต่ละปัจจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา ศึกษาจากแฟ้มประวัติผู้ป่วยที่รับไว้ในโรงพยาบาล ในช่วงระยะเวลา 3 ปี จากแบบบันทึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจากกลุ่มตัวอย่าง 323 ราย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for windows ใช้ค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแคว์ ผล จากศึกษาพบว่า เป็นเพศชาย 5 เท่า ของเพศหญิง อายุเฉลี่ย 33.18 ปี เป็นโสด จบประถมศึกษา ไม่ได้ประกอบอาชีพ กระทำผิดในคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิตและร่างกายมากที่สุด ส่วนใหญ่เป็นโรคจิต มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด คือขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง ขณะกระทำผิดมีความปกติทางจิต ได้รับการกระตุ้นทางอารมณ์จากบุคคลในและนอกครอบครัว ได้รับการดูแลจากแหล่งสนับสนุนทางครอบครัว และผู้ที่ดูแลมีปัญหาการแสดงอารมณ์รุนแรง มีการใช้และไม่ใช้สารเสพติดก่อนกระทำผิดใกล้เคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของการกระทำผิดครั้งแรกและกระทำผิดซ้ำมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ปัจจัยด้านการขาดการรักษาอย่างต่อเนื่อง การมีแหล่งสนับสนุนทางครอบครัว บุคคลที่กระตุ้นอารมณ์ขณะกระทำผิด ในการกระทำผิดครั้งแรกกับกระทำผิดซ้ำไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติส่วนระยะห่างของการกระทำผิด การมีผู้ดูแลที่มีปัญหาทางอารมณ์รุนแรง การได้รับการกระตุ้นทางอารมณ์ และการใช้สารเสพติดก่อนกระทำผิด ในการกระทำผิดครั้งแรกและกระทำผิดซ้ำมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ p‹0-05 สรุป ผลการศึกษาครั้งนี้จะมีประโยชน์ในการวางแผนป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้ป่วยนิติจิต และเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการผลิตเทคโนโลยีด้านการรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางซึ่งควรจะมีการศึกษาในลักษณะวิจัยเชิงวิเคราะห์ในการติดตามผู้ป่วยที่กลับไปอยู่ในชุมชนต่อไป

Keywords: การกระทำผิดทางคดี, อาญา, ผู้ป่วยจิตเวช, จิตวิทยา, โรคจิต, ความผิดทางอาญา, ผู้ป่วยนิติจิตเวช, psychiatry, forensic, psychosis

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006236

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -