ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วันทนา ทิพย์มณเฑียร และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพสารแอเฟตามีนของนักเรียนมัธยมศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

บทนำ ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของยาบ้าในนักเรียนมากขึ้น จากสถิติเยาวชนการทำความผิดคดีเสพยาบ้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ระหว่างเดือนตุลาคม 2541 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2542 มีจำนวน 56 ราย และจากการปฏิบัติงานสนับสนุนโครงการโรงเรียนสีขาว จังหวัดสุราษฎร์ธานีปีการศึกษา 2541 พบนักเรียนจำนวนมากกว่า 100 ราย จากจำนวน 2 โรงเรียน มีการเสพยาบ้า จากสถิติดังกล่าวพบว่าเป็นปัญหาที่กระทบต่อนักเรียนโดยตรงทั้งทางด้านการเรียน ครอบครัวและสังคม แต่ไม่ทราบปัจจัยที่แน่ชัด คาดว่าเด็กเสพยาจะมาจากสภาพครอบครัวที่แตกแยก ขาดความอบอุ่น อยากลอง เพื่อนชักชวนหรือหลายปัจจัยประกอบกันจึงได้สำรวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัจจัยทางด้านสังคม จิตวิทยา และเภสัชวิทยาที่เกี่ยวกับการเสพยาของนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วิธีการ เป็นการสำรวจปัจจัยที่เกี่ยวกับการเสพสารแอมเฟตามีน โดยสัมภาษณ์นักเรียนที่มีลักษณะเสี่ยงต่อการเสพยา และได้รับการตรวจสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะด้วยวิธีการตรวจพิสูจน์เบื้องต้น จำนวน 37 คน และนักเรียนที่ไม่เสี่ยงต่อการเสพสารแอมเฟตามีน ซึ่งไม่เคยได้รับการตรวจหาสารแอมเฟตามีนในปัสสาวะ จำนวน 37 คน แบบสัมภาษณ์ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ปัจจัยเกี่ยวกับการเสพ ได้แก่ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางจิตวิทยาและปัจจัยทางเภสัชวิทยา แบบสัมภาษณ์นำไปทดลองใช้ ปรับปรุงแก้ไข ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS หาค่าร้อยละของลักษณะทางประชากร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเสพ วิเคราะห์หาความเกี่ยวข้องโดยทดสอบ CHI SQUARE ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลที่ได้ การศึกษาพบว่านักเรียนที่เสพสารแอมเฟตามีนเป็นผู้ชายร้อยละ 91.9 หญิงร้อยละ 8.1 เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 29.7 รองลงมาคือ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 21.7 ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว การเลี้ยงดูเอาใจใส่ดี พบว่านักเรียนที่เสพและไม่เสพยาบ้า มีเพื่อนใช้ยาบ้า โดยเชื่อว่าเสพยาแล้วทำให้สบายใจ เสพแล้วไม่ติด พบว่าปัจจัยที่ทำให้ใช้ยาบ้าคือ ปัจจัยด้านจิตวิทยา,อยากลองและเพื่อนชวนมากกว่าปัจจัยอื่น สรุปและข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชายมากกว่านักเรียนหญิงจะมีเพื่อนเสพยาในโรงเรียนเชื่อว่าเสพแล้วไม่ติด ปัจจัยที่ทำให้นักเรียนใช้ยาบ้า คือ อยากลองและเพื่อนชวน โดยเฉพาะอิทธิผลของกลุ่มเพื่อนที่มีต่อตัวนักเรียนค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดในโรงเรียน นักเรียนควรได้รับความรู้ มีทักษะในการดำเนินชีวิต เช่น ทักษะปฏิเสธ สถาบันการศึกษาควรให้ความสนใจในเรื่องนี้ โดยใช้อิทธิพของกลุ่มเพื่อนในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหา

Keywords: ยาเสพติด, สารเสพติด, เยาวชน, นักเรียน, ยาบ้า, amphetamine

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006237

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -