ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อภิชัย มงคล , คมชาย สุขยิ่ง

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริการผู้ป่วย ตลอดจนเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและนักวิชาการและเพื่อตอบสนองต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรภายในโรงพยาบาล โดยใช้ศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายที่มีอยู่ ได้มีความพยายามที่จะพัฒนาช่องทางและกรอบเนื้อหาสารสนเทศที่จะนำเสนอต่อกลุ่มเป้าหมาย สำหรับช่องทางนั้น กลุ่มเป้าหมายที่เป็นประชาชนและนักวิชาการจะเข้าถึงสารสนเทศผ่านอินเตอร์เน็ต World wide web ส่วนกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบุคลากรผู้ให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลจะเข้าถึงผ่านเว็บไซต์อินตร้าเน็ตภายในองค์กร สำหรับเนื้อหาของแต่ละกลุ่มเป้าหมายนั้น ก็ได้มีการพัฒนากรอบและกำหนดรายละเอียดอย่างหลากหลาย ให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการเข้าถึงสารสนเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกิจกรรมที่ควรต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจริงจังให้สอดคล้องกับแผนแม่บทและแผนปฎิบัติงานสารสนเทศขององค์กร

Keywords: สารสนเทศ , คอมพิวเตอร์ , โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น, บริการผู้ป่วยจิตเวช, information , computer

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006242

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -