ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ไพลิน โพธิ์สุวรรณ์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: องค์ความรู้ที่ได้จากการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8 วันที่ 23-25 สิงหาคม 2543

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ / วิธีการ เพื่อเป็นการศึกษาหาองค์ความรู้และเป็นการสาธิตการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวในชุมชนให้กับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในระดับ ตำบล อำเภอ และจังหวัด รวมทั้งเพื่อให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนให้ผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนได้ตามปกติ โดยใช้วิธีการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวในชุมชนร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่และการจัดทำ Case Conference ผลที่ได้ ได้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชทั้งหมด 21 ราย เป็นผู้ป่วยถูกล่ามขัง 18 ราย ปัจจุบันเข้ารับการรักษาและจำหน่ายกลับสู่ชุมชน จำนวน 6 ราย สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ผู้ป่วยจำนวน 9 ราย ยังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และผู้ป่วยจำนวน 3 ราย ยังถูกล่ามขังในชุมชนโดยที่ญาติไม่ให้ความร่วมมือในการนำผู้ป่วยส่งเข้ารับการรักษา ผู้ป่วยมีพฤติกรรมรุนแรงทำร้ายภรรยาตนเองถึงแก่ชีวิต 1 ราย ปัจจุบันถูกขังอยู่ในเรือนจำ ได้ให้การช่วยเหลือเรื่องการรับประทานยาและการให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและบุตร จำนวน 2 คน ซึ่งขณะนี้อยู่ในความดูแลของพี่สาวผู้ป่วยถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบ จำนวน 2 ราย ปัจจุบันดำรงชีวิตได้ตามปกติในชุมชน โดยให้ความรู้ ความเข้าใจกับกลุ่มผู้นำชุมชนและบาทหลวงในการทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านถึงเรื่องผีปอบ องค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ พบว่าจากการที่ครอบครัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้นำชุมชนให้ความสนใจ เอาใจใส่ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้ตามปกติ รวมทั้งผู้ป่วยได้ให้ความร่วมมือในการรักษาและรับประทานยาต่อเนื่องทำให้อาการทางจิตสงบ และได้มีการจัดทำ Case Conference ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับอำเภอและตำบล เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาให้กับผู้ป่วยรายอื่น ๆ ต่อไป โดยนำกรณีตัวอย่างของผู้ที่ป่วยที่ประสบความสำเร็จสามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองต่อไป และจากการจัดทำ Case Confrence ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และเกิดการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น สรุปและข้อเสนอแนะ องค์ความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ทำให้เกิดแนวความคิดในการวางแผนแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาร่วมกับครอบครัวและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ในการติดตามดูแลผู้ป่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้ตามปกติและนำ Case ผู้ป่วยที่ประสบความสำเร็จไปประยุกต์กับผู้ป่วยรายอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและพื้นที่ต่อไป ข้อเสนอแนะกรณีผู้ป่วยถูกล่ามขังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่ออาการทางจิตสงบควรให้ผู้ป่วย Home Visit จนกว่าญาติจะพอใจเพื่อให้ญาติเกิดความมั่นใจว่ากลับไปแล้วผู้ป่วยจะอยู่บ้านได้ไม่ถูกล่ามขังอีก กรณีผู้ป่วยมีพฤติกรรมรุนแรงนั้น ครอบครัวควรสังเกตอาการผิดปกติของผู้ป่วย และรีบนำผู้ป่วยส่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ทำร้ายตนเอง หรือผู้อื่นได้ และในกรณีที่ผู้ป่วยถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบในชุมชน ควรหาแกนนำในชุมชนซึ่งเป็นผู้อาวุโสให้ความนับถือยกย่อง และพระภิกษุมาช่วยพูดคุยทำความเข้าใจให้ชุมชนยอมรับในเรื่องผีปอบ และผู้ที่ถูกกล่าวหาควรปฏิบัติตนตามปกติไม่มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เก็บตัวไม่พบปะพูดคุยกับผู้อื่น จะทำให้เหตุการณ์แย่กว่าเดิมได้

Keywords: ชุมชน, ครอบครัว, ผู้ป่วยจิตเวช จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, องค์ความรู้, psychiatry, psychosis, community, family

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006244

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข

Download: -