ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สกาวรัตน์ ภูผา, จิตรประสงค์ สิงห์นาง, นวพร ตรีโอษฐ์

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการจัดกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาทักษะ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภท ที่มารับบริการในแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2543 จำนวน 20 คน แบ่งออกเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย กลุ่มละ 10 คน กลุ่มทดลองได้เข้ากลุ่มกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมเรื่องทักษะทางสังคม ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการดูแลผู้ป่วยจิตเภทของกรมสุขภาพจิต (2541) ประกอบด้วย ความพร้อมเพรียง สัมพันธภาพ ทักษะการตัดสินใจ การสื่อสารบอกความต้องการ ทักษะการปฏิเสธ และทักษะการจัดการกับอารมณ์และความเครียด โดยเข้ากลุ่มทั้งหมด 6 ครั้ง ในเวลา 2 สัปดาห์ มีผู้วิจัยเป็นผู้นำกลุ่มและผู้ช่วยผู้นำกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและแบบประเมินทักษะทางสังคมของกรมสุขภาพจิต ผ่านการตรวจสอบเนื้อหาและทดสอบความเชื่อมั่นได้ 0.84 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS FOR WINDOWS ใช้สถิติบรรยายในการอธิบายกลุ่มตัวอย่าง ทดสอบสมมติฐานด้วยทดสอบยูของแมน-วิทนีย์ ผลการศึกษาพบว่าหลังการทดลองค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะทางสังคมของกลุ่มทดลองสูง กว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P‹0.05) แสดงว่าการจัดกลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมในผู้ป่วยจิตเภทได้ ข้อจำกัดในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจมีตัวแปรภายนอกที่อาจมีผลต่อกลุ่มตัวอย่างได้ ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลต่อไป

Keywords: กลุ่มกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม, ผู้ป่วยจิตเภท, จิตเภท, โรคจิตเภท, กลุ่มกิจกรรม, กิจกรรมพยาบาล, กลุ่มบำบัด, การพยาบาลจิตเวช, nursing care, group therapy, schizophrenia, psychiatry, psychosis

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006245

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -