ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สมจิตต์ ลุประสงค์, ศศิธร สายชาลี

ชื่อเรื่อง/Title: การดูแลผู้ป่วยอย่างมีส่วนร่วม โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติ (Action research)มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยอย่างมีส่วนร่วม กลุ่มตัวอย่างเป็นญาติผู้ป่วยที่อยู่ร่วมดูแลผู้ป่วยในขณะที่รับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชนครพนม ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2542- 30 มิถุนายน 2543 จำนวน 117 ราย สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มแรกเป็นญาติผู้ป่วยที่อยู่ร่วมดูแลตลอดการรับผู้ป่วยไว้รักษาในโรงพยาบาล กลุ่มที่ 2 เป็นญาติผู้ป่วยที่อยู่ร่วมดูแลแบบไม่สม่ำเสมอและมารับผู้ป่วยในวันจำหน่ายกลับบ้าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบประเมินความรู้ เจตคติ และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช จำนวน 24 ข้อ และแบบสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ จำนวน 19 ข้อ ดำเนินการวิจัยโดยการประเมินความรู้ทัศนคติจำหน่ายผู้ป่วยกลับบ้าน ในระหว่างที่ผู้ป่วยอยู่รับการรักษาในโรงพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 15 วันนั้น ให้ญาติผู้ป่วยปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดูแลผู้ป่วยอย่างมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า มีญาติผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มที่ 1 ร้อยละ 24.7 ส่วนใหญ่เป็นบิดา มารดา ของผู้ป่วย รองลงมาเป็นพี่ / น้อง อาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมและสกลนคร อายุระหว่าง 40-59 ปี ศาสนาพุทธ อาชีพเกษตรกรรม สำหรับผลการประเมินความรู้ทัศนคติ และการดูแลผู้ป่วยจิตเวช พบว่า กลุ่มที่ 1 มีความรู้ เจตคติและการดูแลผู้ป่วยจิตเวชก่อนและหลังดำเนินการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.5 ส่วนกลุ่มที่ 2 และ 3 มีความรู้ ไม่แตกต่างกัน ด้านเจตคติ ญาติมีเจตคติต่อผู้ป่วยจิตเวชไม่แตกต่างกัน มีความเห็นด้วยมากเกี่ยวกับข้อความทางบวกใน 2 อันดับแรก เรียงตามลำดับคือ (1) ญาติรู้สึกเห็นใจผู้ป่วยโรคจิต (2) การรับผู้ป่วยโรคจิตกลับบ้านเป็นการเพิ่มภาระให้ท่าน (3) รู้สึกกังวลไม่แน่ใจที่จะดูแลผู้ป่วยจิตเวชได้ ด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชของกลุ่มที่ 2 และ3 พบว่าไม่แตกต่างกัน กิจกรรมที่ทำสม่ำเสมอ ร้อยละ 50.0 ขึ้นไปได้แก่ ดูแลให้ผู้ป่วยได้รับยาอย่างสม่ำเสมอ ติดตามดูแลกระตุ้น ผู้ป่วยเกี่ยวกับการทำความสะอาดร่างกาย พูดสนับสนุนให้กำลังใจสมาชิกอื่นในครอบครัวในการดูแลผู้ป่วย ในส่วนผลของการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการ พบว่าผู้ใช้บริการได้รับบริการในเรื่องต่าง ๆ 19 กิจกรรม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 80.8-100.0

Keywords: การดูแลผู้ป่วยอย่างมีส่วนร่วม, ผู้ป่วยจิตเวช, ทัศนคติ, กิจกรรมการพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช, การดูแลผู้ป่วยจิตเวช, AIC, psychiatric nursing care, psychiatry, attitude

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลจิตเวชนครพนม กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006250

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -