ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วัลภา วงศ์สารศรี, ตะวันชัย จิรประมุขพิทักษ์, ปริทัศน์ วาทิกทินกร

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการทดลองช่วยเหลือเด็กถูกทารุณกรรมโดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ รายงานนี้เป็นการวิเคราะห์กรณีศึกษาเด็กที่เข้าร่วมโครงการทดลองช่วยเหลือเด็กถูกทารุณกรรม โดยทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไป ปัจจัยด้านชีวจิตสังคม ที่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการเกิดปัญหา รวมทั้งนำเสนอการดำเนินการและให้การบำบัดช่วยเหลือ วิธีการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยคณะทำงานสัมภาษณ์เจาะลึก เด็กและครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการนี้ และข้อมูลจากมติที่ประชุม ผลการศึกษา พบเด็กถูกทารุณกรรมทั้งหมด 14 ราย เป็นเพศหญิง 12 ราย เพศชาย 2 ราย ถูกทารุณกรรมทางเพศ 10 ราย ถูกทารุณกรรมทางร่างกาย 4 ราย อายุเด็กอยู่ระหว่าง 3 เดือน – 14 ปี ผู้กระทำผิดส่วนมาก เป็นผู้อยู่ร่วมในครอบครัวเดียวกับเด็ก มีประวัติการใช้ยาและสารเสพติด โดยเฉพาะยาบ้าหรือดื่มสุราประจำ เด็กส่วนมากมาจากครอบครัวฐานะยากจนเคยประสบความล้มเหลวมาก่อน ความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่มี สมาชิกครอบครัวมีปัญหาทางอารมณ์และมีการสื่อสารทางลบ การให้การบำบัดช่วยเหลือโดย ทำจิตบำบัดแบบประคับประคอง ทำจิตบำบัดครอบครัว ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ยาทางจิตเวช ใช้การสงเคราะห์ด้านการเงิน จัดหาที่อยู่และเตรียมหาบิดามารดาอุปถัมภ์ สรุปและข้อเสนอแนะ ปัญหาด้านนี้เป็นปัญหาที่รุนแรง พบปัจจัยที่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องหลายประการโดยเฉพาะปัจจัยด้านครอบครัว การป้องกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยควรดำเนินการทั้ง 3 ระดับ

Keywords: เด็กถูกทารุณกรรมเด็ก, ทารุณ, เด็ก, จิตเวชเด็ก, Child, children, psychiatry, child abuse

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: สาขาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 201430006252

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -