ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สมรัก ชูวานิชวงศ์ และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: โครงการทดลองนำผู้ป่วยจิตเวชอาการทุเลาเข้าฝึกอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

แนวคิดในการดูแลรักษาผู้ป่วยจิตเวชนั้น ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการโดยยึดหลักปรัชญาการดำเนินชีวิตตามปกติ ( Normalization Philosophy ) ซึ่งผู้ป่วยจิตเวชมีสิทธิในการดำเนินชีวิตเช่นคนปกติ มีคุณค่าต่อตนเองและชุมชนเช่นเดียวกับบุคคลอื่น มีผู้ป่วยจิตเวชจำนวนไม่น้อยที่ป่วยเรื้อรัง แต่ยังสามารถฟื้นฟูศักยภาพในการทำงานประกอบอาชีพได้ หากสังคมให้โอกาส วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้ป่วยมีทักษะการดูแลตนเองขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อให้ผู้ป่วยมีทักษะชีวิตในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม 3. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการฝึกอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม 4. เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถทำงานอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมได้ วิธีการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้ป่วยจิตเวชหญิงและชายของโรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต ที่อาการทุเลาและสมัครใจจะทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านเกณฑ์คัดเลือกจำนวน 7 ราย แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ที่ 1 เป็นผู้ป่วยหญิง 5 ราย รุ่นที่ 2 ผู้ป่วยชาย 2 ราย ฝึกปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีเครื่องมือที่ใช้โดยการสัมภาษณ์ สังเกต ใช้แบบทดสอบสุขภาพจิต แบบประเมินสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช การทำสนทนากลุ่ม แบบประเมินการทำงานการใช้ชีวิตในสังคมและคุณสมบัติส่วนบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ข้อมูลเชิงคุณภาพทำการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้รับและนำเสนอในรูปแบบของการบรรยาย ผลที่ได้ ผู้ป่วยมีทักษะการดูแลตนเองขั้นพื้นฐาน ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม และสามารถประกอบอาชีพสุจริตได้ มีรายได้เป็นของตนเอง กล่าวคือ ผู้ป่วยได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวของโรงงานโดยเป็นหญิง 1 ราย ชาย 2 ราย ซึ่งจำนวนผู้ป่วยจิตเวชหญิงอีก 4 รายพบว่าไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการทำงานได้ เนื่องจากมีปัญหาทางด้านอารมณ์และความคิด สรุปและข้อเสนอแนะ โครงการทดลองนำผู้ป่วยจิตเวชอาการทุเลาเข้าฝึกอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นโครงการนำร่องอีกวิธีหนึ่งที่นำผู้ป่วยจิตเวชออกสู่ชุมชน โดยเน้นการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพที่มีหลากหลายและควรมีการพัฒนารูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและความถนัดของผู้ป่วยแต่ละคน นอกจากนี้ควรมีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง

Keywords: ผู้ป่วยจิตเวช, ฝึกอาชีพ, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, ฟื้นฟูสมรรถภาพ, psychiatry, rehabilitation

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006262

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -