ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: นิตยา สโรบล และคณะ

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเปรียบเทียบค่าดัชนีแผ่นคราบจุลินทรีย์ (Plaque Index) ก่อนและหลังการสอนการแปรงฟันในผู้ป่วยจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

คราบจุลินทรีย์ (Dental plaque) มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคฟันผุ และโรคปริทันต์ วิธีการดูแลสุขภาพในช่องปากที่ประชาชนคุ้นเคยมากที่สุด และเป็นประจำทุกวันคือการแปรงฟัน แต่อย่างไรก็ตามโรคฟันผุ และโรคปริทันต์ก็ยังคงมีอยู่ในประชากรตลอดมาซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการแปรงฟันที่ไม่ถูกต้อง ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้ป่วยจิตเวชมีพยาธิสภาพในช่องปากเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากละเลยไม่สนใจตนเอง และนอกจากนี้ผู้ป่วยได้รับยาต้านโรคจิตและยาต้านเศร้า มีผลทำให้น้ำลายลดลง ปากแห้ง กระหายน้ำ การที่น้ำลายลดลงทำให้ลดกลไกในการทำความสะอาดของน้ำลาย ทำให้แบคทีเรียเกาะติดกับฟัน และสะสมแผ่นคราบจุลินทรีย์ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ทำให้ผู้ป่วยจิตเวชต้องการรักษาโรคเหงือก อุดฟัน และถอนฟัน เพิ่มมากขึ้นการสอนให้ผู้ป่วยจิตเวชเห็นคราบจุลินทรีย์ที่ติดบนตัวฟันด้วยตนเอง และเรียนรู้วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง จะช่วยลดแผ่นคราบจุลินทรีย์ได้ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาค่าดัชนีคราบจุลินทรีย์ (Plaque Index) PI ก่อนและหลังการแปรงฟัน วิธีการ สำรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์ในผู้ป่วยจิตเวช 167 คนโดยวิธีการของ Stallard et al (1969) แบ่งการสำรวจเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ประเมินค่า PI ก่อนสอนการแปรงฟัน ขั้นตอนหลัง ประเมินค่า PI หลังสอนการแปรงฟัน 1 สัปดาห์ แล้วทดสอบความแตกต่างของดัชนีคราบจุลินทรีย์โดยใช้สถิติ Paired T test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ผล ของการสำรวจพบว่า ค่าเฉลี่ย PI ก่อนการแปรงฟันมีค่า 0.9649 หลังสอนการแปรงฟันมีค่า .4037 เมื่อทดสอบความแตกต่างของ PI โดยใช้สถิติ Paired T test ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P‹.05 การลดคราบจุลินทรีย์ในผู้ป่วยจิตเวชสามารถทำได้โดย ให้ผู้ป่วยตระหนักถึงระดับความรุนแรงของคราบจุลินทรีย์ โดยการตรวจสอบแผ่นคราบจุลินทรีย์ ด้วยตนเอง ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้การทำความสะอาดช่องปากด้วยวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง ดังนั้นวิธีการนี้จึงสามารถนำมาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง

Keywords: ทันตกรรม, ผู้ป่วยจิตเวช, ฟัน, psychiatric patient, psychiatry, dental

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006265

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -