ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วรางรัตน์ ทะมังกลาง, วัชนี หัตถพนม, ประภาสิน มงคลศรี

ชื่อเรื่อง/Title: การดำเนินงานทีมเสริมคุณภาพบริการในระบบคุณภาพ ISO 9002 กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

แหล่งที่มา/Source: ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 6 วันที่ 6-8 กันยายน 2543

รายละเอียด / Details:

ทีมเสริมคุณภาพบริการ ณ กลุ่มงานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการที่จัดขึ้นให้สอดคล้องระบบคุณภาพ ISO 9002 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและผลการแก้ไขผลิตภัณฑ์/บริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อวางแผนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น วิธีการดำเนินงานทีมเสริมคุณภาพบริการเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์/บริการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการป้องกันการนำไปใช้ หรือได้มีการแก้ไขอย่างเหมาะสมทันท่วงที และเป็นแนวทางในการดำเนินงานปฏิบัติตามแก้ไขสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อกำจัดสาเหตุของความไม่สอดคล้อง ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดีหรือยังไม่เกิดขึ้นก็ดี ต้องสัมพันธ์กับหมวดของปัญหา และเป็นสัดส่วนกับความเสี่ยงของปัญหาเพื่อให้มั่นใจว่าที่ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกันปัญหาจะถูกนำไปใช้อย่างเป็นระบบในการจัดการปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ วิจารณ์และสรุปทีมเสริมคุณภาพบริการ เป็นรูปแบบให้บริการเป็นทีมโดยสหวิชาชีพร่วมกันดำเนินการและสามารถนำไปวางแผนในการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก เพื่อแก้ไขปัญหาบริการที่เกิดขึ้นในระบบบริการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างดี มีประสิทธิภาพ เหนือความคาดหวังของผู้รับบริการและคาดหวังว่าจากการจัดบริการที่เป็นระบบ จะช่วยลดปัญหาการร้องเรียนที่ร้ายแรงหรือผลเสียต่อโรงพยาบาลและเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ

Keywords: ISO9002

ปีที่เผยแพร่/Year: 2543

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 201430006283

ISSN/ISBN: 974-293-644-7

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: Paper ได้รับคัดเลือกนำเสนอในที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต

Download: -