ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ธำรง ทัศนาญชลี, ขนิษฐา บำเพ็ญผล, สาลิกา โค้วบุญงาม

ชื่อเรื่อง/Title: ปัญหาสุขภาพจิตผู้ต้องขัง

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2530

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาสภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขังที่เรือนจำกลางนครปฐมทุกประเภทคดีเพื่อทราบถึงปัญหาสุขภาพจิต โดยมีสมมิติฐานการศึกษา คือ 1. ผู้ต้องขังทุกประเภทคดีจะมีปัญหาสุขภาพจิตแตกต่างจากบุคคลทั่วไป 2. ผู้ต้องขังที่มีความผิดปกติด้านสุขภาพจิตจะปรากฎความผิดปกติของบุคลิกภาพ และอาการทางจิตเวช หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้ต้องขังที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติด้านสุขภาพจิตจากแบบทดสอบ CMI จะปรากฏความผิดปกติในแบบทดสอบบุคลิกภาพ MMPI และพบอาการทางจิตเวชจากแบบทดสอบ SCL-90 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ต้องขังชาย เรือนจำกลางนครปฐมจำนวน 50 ราย ทุกประเภทคดี โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามสุขภาพจิต CMI (Cornell Medical Index) เพื่อดูสภาวะสุขภาพจิตผู้ต้องขัง และเมื่อพบว่ากลุ่มตัวอย่างใดมีความผิดปกติด้านสุขภาพจิตจะให้ผู้นั้นทำแบบทดสอบบุคคลิกภาพ MMPI (Minnesota Mutiphasic Personality Inventory) เพื่อทราบถึงลักษณะบุคลิกภาพ รวมทั้งการทำแบบทดสอบ SCL-90 (Symtom Check List-90) เพื่อทราบถึงอาการทางจิตเวชของผู้นั้น ผลจากการศึกษานี้ปรากฎว่า 1. ผู้ต้องขังที่กระทำผิดทุกประเภทคดีมีความผิดปกติทางสุขภาพจิตแตกต่างกับบุคคลทั่วไปอย่างชัดเจน 2. ผู้ต้องขังร้อยละ 40 มีปัญหาด้านสุขภาพจิต และร้อยละ 30 มีปัญหาด้านอารมณ์และจิตใจ 3. ผู้ต้องขังร้อยละ 65 มีบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคม (Psychopathic Personality disorder) ร้อยละ 60 มีบุคคลิกภาพแบบหวาดระแวง (Paranoid) และร้อยละ 50 มีบุคลิกภาพลักษณะเดียวกับผู้ป่วยโรคจิตชนิดจิตเภท (Schizophrenia) 4. ผู้ต้องขังร้อยละ 45 มีความผิดปกติชัดเจนเกี่ยวกับอาการซึมเศร้า อาการกลัวโดยไม่มีเหตุผล และมีลักษณะของอาการทางจิต ร้อยละ 40 มีอาการย้ำคิดย้ำทำ

Keywords: CMI, depress, depression, depressive, forensic, forensic psychiatry,

ปีที่เผยแพร่/Year: 2530

Address: โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

Code: 301300000011

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ

Download: -