ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วิไล อาชวอาภรณ์

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบผลของการฝึกการประเมินตนเองกับผลของการใช้การเสริมแรงทางบวก ที่มีต่อการเพิ่มและการคงอยู่ของพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2531

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝึกการประเมินตนเองกับผลของการใช้การเสริมแรงทางบวก ที่มีผลต่อการเพิ่มและการคงอยู่ของพฤติกรรมการตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการฝึกการประเมินตนเอง มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนในระยะประเมินตนเองในห้องเรียนสูงกว่าระยะเส้นฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการฝึกการประเมินตนเอง มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนในระยะติดตามผลสูงกว่าระยะเส้นฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการฝึกการประเมินตนเอง มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนในระยะประเมินตนเองในห้องเรียนและระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน 4. นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการเสริมแรงทางบวก มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนในระยะทดลองสูงกว่าระยะเส้นฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5. นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการเสริมแรงทางบวก มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนในระยะติดตามผลสูงกว่าระยะเส้นฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6. นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการเสริมแรงทางบวก มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนในระยะทดลอง และระยะติดตามผล ไม่แตกต่างกัน 7. นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการฝึกการประเมินตนเอง และนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการเสริมแรงทางบวกมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนในระยะทดลองไม่แตกต่างกัน 8. นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการฝึกการประเมินตนเอง และนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการเสริมแรงทางบวกมีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนในระยะติดตามผลไม่แตกต่างกัน 9. นักเรียนกลุ่มที่ได้รับการฝึกการประเมินตนเอง และนักเรียนกลุ่มที่ได้รับการเสริมแรงทางบวก มีพฤติกรรมการตั้งใจเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ทั้งในระยะทดลองและระยะติดตามผล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Keywords: behavior, behaviour, psychiatry, psychology, โรงเรียน, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, จิตวิทยา, นักเรียน, พฤติกรรม

ปีที่เผยแพร่/Year: 2531

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374310000061

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ

Download: -