ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วิภา เกตุเทพา

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบผลของการใช้แบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง และโดยมีครูแนะแนวให้ความช่วยเหลือต่อการส่งเสริมพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2531

รายละเอียด / Details:

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการใช้แบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง และโดยมีครูแนะแนวให้ความช่วยเหลือต่อการส่งเสริมพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลทางอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2531 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย จำนวน 108 คน ซึ่งคัดเลือกมาจากประชากรแบบสุ่มตามชั้น (Stratified Random Sampling) สุ่มกลุ่มตัวอย่างเข้ากลุ่มเงื่อนไขการทดลอง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 1 กลุ่มทดลอง 2 และกลุ่มควบคุม กลุ่มละเท่าๆ กัน โดยให้นักเรียนในกลุ่มทดลอง 1 ทำแบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง และให้นักเรียนในกลุ่มทดลอง 2 ทำแบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพโดยมีครูแนะแนวให้ความช่วยเหลือ ส่วนกลุ่มควบคุมเรียนตามปกติ โดยไม่ได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพในชั้นเรียนและไม่ได้ทำแบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง และนำไปสอบถามนักเรียนก่อนการทดลองและภายหลังการทดลอง 3 สัปดาห์ ตัวแปรที่ศึกษาคือ ความถี่และความหลากหลายของพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลทางอาชีพ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการทดสอบค่าที (t-tes) ผลการวิจัยปรากฏว่า 1. นักเรียนในกลุ่มทดลอง 1 ที่ทำแบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเองมีพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลทางอาชีพไม่แตกต่างจากนักเรียนในกลุ่มทดลอง 2 ที่ทำแบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพโดยมีครูแนะแนวให้ความช่วยเหลือ ทั้งด้านความถี่และความหลากหลายของพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลทางอาชีพ 2. นักเรียนในกลุ่มทดลอง 1 ที่ทำแบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเองและนักเรียนในกลุ่มทดลอง 2 ที่ทำแบบสำรวจตนเองในการเลือกอาชีพโดยมีครูแนะแนวให้ความช่วยเหลือมีพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลทางอาชีพไม่แตกต่างจากนักเรียนในกลุ่มควบคุมทั้งด้านความถี่และความหลากหลายของพฤติกรรมแสวงหาข้อมูลทางอาชีพ

Keywords: guidance, psychiatry, psychology, , แนะแนว, โรงเรียน, การแนะแนว, จิตเวช, , จิตเวชศาสตร์, จิตวิทยา, นักเรียน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2531

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374310000064

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ

Download: -