ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วรรณา คงสุริยะนาวิน

ชื่อเรื่อง/Title: ผลการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มต่อการศึกษาภาคปฏิบัติ ของนักศึกษาพยาบาลปีที่ 3.

แหล่งที่มา/Source: เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2531

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการเข้ากลุ่มการปรึกษาเชิงจิตวิทยาต่อเจตคติต่อการศึกษาภาคปฏิบัติ หลังการเข้ากลุ่มทันทีและเว้นระยะ 1 เดือน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 9 คน ที่อาสาสมัครเข้าร่วมในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างได้เข้าประชุมกลุ่มตั้งแต่เย็นวันพฤหัสบดีไปจนถึงบ่ายวันอาทิตย์ รวมเวลาในการประชุมกลุ่ม 30 ชั่วโมง โดยมีผู้วิจัยทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่ม การประเมินผลทำโดยให้ตอบแบบทดสอบก่อน หลังและเว้นระยะเวลา 1 เดือน ของการเข้าร่วมกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือ 1) แบบวัดเจตคติต่อการศึกษาภาคปฏิบัติ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง 2) แบบสอบถามประเมินผลการเข้ากลุ่ม 3) แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อประเมินการนำประสบการณ์จากการเข้ากลุ่มไปใช้ในวิชาชีพ โดยใช้การทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบความแตกต่างของเจตคติในการวัดแต่ละครั้ง ผลการวิจัยพบว่า 1. เจตคติต่อการศึกษาภาคปฏิบัติครั้งทดสอบก่อนการเข้ากลุ่มและครั้งทดสอบหลังการเข้ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P‹.05) 2. เจตคติต่อการศึกษาภาคปฏิบัติ ครั้งทดสอบทันทีหลังจากการเข้ากลุ่ม และครั้งทดสอบหลังการเข้ากลุ่มเว้นระยะ 1 เดือน ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

Keywords: counselling, counseling, group, nurse, psychiatry, psychology, กลุ่ม, จิตเวช, จิตเวชศาสตร์, จิตวิทยา, นักศึกษา, พยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2531

Address: บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

Code: 374310000068

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: นิพนธ์ต้นฉบับ

Download: -