ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ขวัญพนมพร ธรรมไทย

ชื่อเรื่อง/Title: ความเครียดและรูปแบบการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 1-14.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ การศึกษาความเครียดและรูปแบบการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่นภายหลังการเผชิญความเครียด วิธีการศึกษาสัมภาษณ์ผู้ดูแลหลักของผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 40 ราย วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบทฤษฎีการเผชิญความเครียดและการเผชิญของลาซารัสและโฟล์คแมน ผลการศึกษา พบว่าความเครียดเกิดจาก 6 สถานการณ์ คือ สถานการณ์ที่ผู้ป่วยไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้ บกพร่องในการดูแลตนเอง มีปัญหาพฤติกรรมอาการ ปัญหาการรักษาพยาบาล ปัญหาการเงินและความขัดแย้งระหว่างผู้ดูแล ผู้ดูแลมีการเผชิญความเครียด 7 รูปแบบ ได้แก่ปฏิเสธและตอบสนองในทางลบ ผ่อนคลายตนเอง หลีกหนี ปลงและคิดว่าเป็นกรรม แสวงหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม ยอมรับและรับผิดชอบ และวางแผนแก้ปัญหา สรุป ผู้ดูแลพยายามใช้การเผชิญความเครียดที่ได้ผลหลายรูปแบบ และเกือบทุกรูปแบบช่วยแก้ปัญหาและลดความเครียดในสถานการณ์การดูแลได้ ยกเว้นปฏิเสธและตอบสนองในทางลบ ซึ่งให้ผลลบในทุกสถานการณ์ อีกทั้งการผ่อนคลายตัวเองด้วยการดื่มเหล้า และหลีกหนีในสถานการณ์ที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องรักษา

Keywords: ความเครียด, รูปแบบการเผชิญความเครียด, ผู้ดูแล, ผู้ป่วยจิตเวชวัยรุ่น

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Code: 460000167

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -