ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ณรงค์เดช อนุศักดิ์เสถียร

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อวิธีการเผชิญปัญหาของครูผู้สอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ : กรณีศึกษาในโรงเรียนศึกษาพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 15-28.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนของวิธีการเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และวิธีการเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ไขอารมณ์ที่เป็นทุกข์ ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นครูที่มีความต้องการพิเศษที่สอนอยู่ในโรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 20 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยทั้งสองกลุ่มจะถูกทำการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการปฐมนิเทศน์ให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ส่วนกลุ่มทดลองจะไม่ได้รับการปฐมนิเทศน์ให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ผลการศึกษา เมื่อสิ้นสุดการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของคะแนนของวิธีการเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพิ่มมากขึ้นแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มควบคุม หลังการทดลองไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของคะแนนของวิธีการเผชิญปัญหาที่มุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและพบว่าหลังการทดลอง ครูการศึกษาพิเศษที่ผ่านการปฐมนิเทศให้คำปรึกษาแบบกลุ่มจะมีทักษะวิธีการเผชิญปัญหาในการดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้เหมาะสมและดีเพิ่มมากขึ้น

Keywords: วิธีการเผชิญปัญหา, ครู, การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม, เด็กที่มีความต้องการพิเศษ, โรงเรียนการศึกษาพิเศษ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จิตวิทยาคลินิก) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 460000168

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -