ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: มธุรส สว่างบำรุง

ชื่อเรื่อง/Title: การเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและการใช้ดนตรีบำบัดที่มีต่อความเครียดของสตรีวัยหมดประจำ เดือน : ศึกษาเฉพาะกรณี สตรีแม่บ้าน ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 29-43.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม และการใช้ดนตรีบำบัดที่มีต่อความเครียดของสตรีวัยหมดประจำเดือน วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีแม่บ้านวัยหมดประจำเดือนที่มีความเครียดในวัยหมดประจำเดือนสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 60 จำนวน 24 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม จำนวน กลุ่มละ 8 คน โดยกลุ่มทดลองที่ 1 ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มควบคู่กับการใช้ดนตรีบำบัด กลุ่มทดลองที่ 2 ได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม และกลุ่มทดลองที่ 3 ได้รับการใช้ดนตรีบำบัด ซึ่งแต่ละกลุ่มใช้ระยะเวลาทดลองติดต่อกันเป็นเวลา 5 สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มควบคู่กับการใช้ดนตรีบำบัด โปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มโปรแกรมการใช้ดนตรีบำบัด และแบบสอบถามวัดความเครียดของสตรีวัยหมดประจำเดือน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มทดลองที่ 1 มีความเครียดในวัยหมดประจำเดือนลดลงหลังจากได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มควบคู่กับการใช้ดนตรีบำบัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มทดลองที่ 2 มีความเครียดลดลง หลังจากได้รับการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มทดลองที่ 3 มีความเครียดลดลงหลังจากได้รับการใช้ดนตรีบำบัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 กับกลุ่มทดลองที่ 2 พบว่า มีความเครียดในวัยหมดประจำเดือนลดลงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กลุ่มทดลองที่ 1 กับกลุ่มทดลองที่ 3 พบว่า มีความเครียดในวัยหมดประจำเดือนลดลงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุ่มที่ 2 กับกลุ่มทดลองที่ 3 พบว่า มีความเครียดในวัยหมดประจำเดือนลดลงแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ สรุป โปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มควบคู่กับการใช้ดนตรีบำบัด มีผลต่อการลดความเครียดของสตรีแม่บ้านวัยหมดประจำเดือนได้ดีที่สุด ส่วนโปรแกรมการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มและโปรแกรมการใช้ดนตรีบำบัด มีผลต่อการลดความเครียดของสตรีแม่บ้านวัยหมดประจำเดือนได้ไม่แตกต่างกัน

Keywords: การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม, ดนตรีบำบัด, ความเครียด, วัยหมดประจำเดือน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ภาควิชาศึกษาทั่วไป คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

Code: 460000169

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -