ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สุชีรา ภัทรายุตวรรตน์

ชื่อเรื่อง/Title: การสร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบ Colored Progressive Matrices ในกลุ่มประชากรไทย

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 58-70.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะ ความตรง คุณภาพ และการหาเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Colored Progressive Matrices ในกลุ่มประชากรไทย วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างมีจำนวนทั้งสิ้น 900 คน แบ่งเป็นเพศชาย และเพศหญิง กลุ่มละ 450 คน ใน 5 กลุ่มช่วงอายุคือต่ำกว่า 5, 5-6, 7-8, 9-10 และ 11 ผี ทำการวัดเชาวน์ปัญญาเป็นกลุ่มด้วยแบบทดสอบ Colored Progressive Matrices และวัดเชาวน์ปัญญาเป็นรายบุคคลด้วยแบบทดสอบ WISC ผลการศึกษา ค่าความเที่ยงชนิดความคงที่ภายในแบบ KR-20 มีค่า .91 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบคือ 29.67 ไม่มีความแตกต่างของคะแนนเขาวน์ปัญญาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระหว่างเพศ พบระดับความยากของข้อสอบรายข้อมีค่าอยู่ในช่วง .43 ถึง .99 ซึ่งมีค่าความยากอยู่ในระดับง่าย (p=.77) โดยมีลักษณะเริ่มต้นจากข้อง่ายๆ ในตอนต้น (p=.99) และยากขึ้นในท้ายๆ (p=.43) เมื่อทำการวิเคราะห์องค์ประกอบพบว่า CPM เป็นแบบทดสอบเชาวน์ปัญญาที่วัดองค์ประกอบเดียวคือ g-factor ตามทฤษฎีของ Spearman และนำคะแนนมาสร้างเป็นเกณฑ์ปกติ แบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ และปรับค่าเป็นคะแนนไอคิว สรุป เกณฑ์ปกติของแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Colored Progressive Matrices สามารถเทียบเป็นแบบ Full IQ ในแบบทดสอบเชาวน์ปัญญา WISC ได้

Keywords: เกณฑ์ปกติ, แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา Colored Progressive Matrices, ประชากรไทย,จิตวิทยา, แบบทดสอบ, เชาวน์ปัญญา

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 460000171

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -