ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ชลีรัตน์ เพชรช่อ

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษา สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2546, หน้า 71-78.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาของสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ซึ่งได้จากการสุ่มแบบมีระบบ จำนวน 502 ราย เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสำรวจสุขภาพจิต GHO-28 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2542 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ร้อยละ ความถี่ และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้การทดสอบไคสแควส์ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปัญหาสุขภาพจิตร้อยละ 24.5 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพจิตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p‹0.05) ได้แก่ เพศ โรคประจำตัว ความเพียงพอของรายได้ ช่วงเวลาในการเรียน สาขาที่ศึกษาและปัญหาในชีวิตประจำวัน ผลการศึกษาให้ข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวควรมุ่งเน้นในกลุ่มนักศึกษาเพศหญิง ผู้ที่มีโรคประจำตัว มีรายได้ไม่เพียงพอ ผู้ที่เรียนในช่วงเวลา จันทร์-ศุกร์ ผู้ที่ศึกษาในสาขาศิลปศาสตร์ และผู้ที่มีปัญหาในชีวิตประจำวันมากกว่า 5 ปัญหา

Keywords: สุขภาพจิต, นักศึกษา, กิจกรรม, เพศหญิง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

Code: 460000186

ISSN/ISBN: 0125-8885

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -