ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อัจฉรา นุตะโร

ชื่อเรื่อง/Title: การผ่อนคลาย : แนวคิดและปฏิบัติ

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 1-10

รายละเอียด / Details:

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันบทบาทของพยาบาลในด้านการบำบัดทางการพยาบาล (Nursing intervention) มีมากขึ้น และการบำบัดทางการพยาบาลที่พบว่าถูกนำไปใช้มากที่สุด คือ เทคนิคการผ่อนคลาย (Relaxation technique) ทั้งนี้เนื่องจากเทคนิคการผ่อนคลายสามารถใช้ดูแลผู้ป่วยได้โดยลำพัง เป็นเทคนิคที่ไม่จำเป็นที่ต้องอาศัยเครื่องมือใดๆ ไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ช่วยลดการสูญเสียค่ารักษาพยาบาลที่ไม่จำเป็น และช่วยเหลือผู้ป่วยให้เผชิญกับโรคหรือกลุ่มอาการบางอย่างที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยยา ที่สำคัญคือเทคนิคการผ่อนคลายสามารถบรรเทาอาการของโรค ทั้งอาการเฉียบพลันและโรคเรื้อรังได้หลายชนิด ดังที่ Mandle jacobs arcari domar กล่าวว่าเทคนิคการผ่อนคลายสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ ทั้งด้านร่างกาย Physiology เช่น ความดันโลหิตสูง นอนไม่หลับ อาการปวด ปัญหาด้านจิตใจ Psychology เช่นความวิตกกังวล ความซึมเศร้า และยังได้แนะนำให้นำเทคนิคการผ่อนคลายไปใช้กับการศึกษาในปัญหาอื่นๆ อีก เช่น ในปัญหาด้านจิตสังคม และจิตวิญญาณ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีความผาสุกและสามารถดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในที่สุด

Keywords: การพยาบาลจิตเวช, การบำบัดทางการพยาบาล, เทคนิคการผ่อนคลาย, ปัญหาด้านจิตใจ, ความสุขสบาย

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลจันทรุเบกษา

Code: 460000199

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทความฟื้นวิชา: วารสารวิชาการ

Download: -