ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สมภพ รุ่งเรืองกลกิจ

ชื่อเรื่อง/Title: การนำหลักการดูแลผู้ป่วยรายกรณีมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยทางจิตในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 14-24.

รายละเอียด / Details:

ประเทศไทยได้มีการปฏิรูประบบสุขภาพจิต เน้นประชากรมีส่วนร่วมในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน และการบริการใกล้บ้าน กรมสุขภาพจิตได้มีการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูประบบสุขภาพไทย การเจ็บป่วยทางจิต โดยเฉพาะโรคจิตเภท และโรคซึมเศร้า จัดได้ว่าเป็นการเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมลดการกลับเป็นซ้ำ ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระยะของการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตในชุมชน การนำ case management หรือการจัดการดูแลผู้ป่วยมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยที่มีอัตราการกลับเป็นซ้ำสูง หรือผู้ป่วยและครอบครัวมีทรัพยากรจำกัด ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่อาจจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถอยู่ในชุมชนได้โดยได้รับการดูแลจากบุคลากรสาธารณสุขใกล้บ้าน และยังช่วยให้ญาติมีความมั่นใจ พึงพอใจในการอยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่บ้านมีความเครียด วิตกกังวลน้อย การจัดการดูแลผู้ป่วย เป็นกระบวนการทำงานร่วมกันกับทีมสหวิชาชีพอย่างเป็ระบบ กระบวนการนี้ครอบคลุมถึงการประเมิน วางแผน ลงมือปฏิบัติ การประสานงานระบบให้บริการ การติดตามการให้บริการ และการประเมินผล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพการให้บริการต่อผู้ป่วย และครอบครัวในชุมชนอย่างมีประสิทธิผล คุ้มค่าต่อทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วย บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการดูแลผู้ป่วย การนำ การจัดการดูแลผู้ป่วยมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยทางจิต การประมินผล ผลการวิจัย การนำ การจัดการดูแลผูป่วย มาใช้ในผู้ป่วยทางจิตในต่างประเทศและการนำการจัดการดูแลผู้ป่วย มาใช้ในการดูแลผู้ป่วยทางจิตในชุมชนไทย

Keywords: การดูแลผู้ป่วยทางจิตในชุมชน case management การจัดการดูแลผู้ป่วย ผู้ป่วยทางจิตเรื้อรัง, โรคจิต, การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเรื้อรัง, จิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Code: 460000200

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -