ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: นิตยา สุมธยาพร

ชื่อเรื่อง/Title: การเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมต่อการเสพสารแอมเฟตามีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 26-33.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมต่อการเสพสารแอมเฟตามีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และหาความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเองและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพสารแอมเฟตามีน วิธีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 6 โรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนทั้งสิ้น 8,126 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิ ได้จำนวนนักเรียนตัวอย่างทั้งสิ้น 403 คน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพสารแอมเฟตามีน หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation) การวิเคราะห์ปัจจัย factor analysis) โดยทำการหมุนแกนด้วยวิธีวิริแมกซ์ (varimax) ในการหาปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพสารแอมเฟตามีน ผลการศึกษา พบว่าการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดมหาสารคามในภาพรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีการใช้สารแอมเฟตามีนร้อยละ 5.10 และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช้แอมเฟตามีนสูงที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40.00 พบว่ามี 8 พฤติกรรมที่อธิบายความเสี่ยงต่อการเสพสารแอมเฟตามีนสูงถึงร้อยละ 55.39 ประกอบด้วยการรับรู้ข่าวสาร แรงจูงใจในการใช้สารเสพติด การหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด วุฒิภาวะทางอารมณ์ การแก้ไขปัญหา การป้องกันตนเอง การแสวงหาแหล่งสารเสพติดและทัศนคติต่อสารเสพติด เมื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าในตนเอง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพสารแอมเฟตามีน พบว่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ำ (r=0.27) กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเสพมีการเห็นคุณค่าในตนเอง ในระดับต่ำกว่ากลุ่มที่ไม่เสี่ยงต่อการเสพสารแอมเฟตามีน สรุป ผลการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นแนวทางในการป้องกันการเสพสารแอมเฟตามีนในกลุ่มนักเรียน โดยการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าในตนเอง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลนักเรียนสามารถส่งเสริมกิจกรรมที่พัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง และหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติต่อไป

Keywords: การเห็นคุณค่าในตนเอง, พฤติกรรมเสี่ยง, สารแอมเฟตามีน, ยาบ้า, นักเรียน, การพยาบาลจิตเวช, amphetamine

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Code: 460000201

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -