ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วัชราภรณ์ อุทโยภาศ

ชื่อเรื่อง/Title: ศึกษาการจัดเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลเพื่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 34-43.

รายละเอียด / Details:

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการสร้างเสริมผลการรักษาผู้ป่วยจิตเวช จำนวนของพยาบาลวิชาชีพจึงต้องมีความเหมาะสมต่อความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวช การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณเวลาที่เจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล ทุกประเภทได้ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลแก่ผู้ป่วยจิตเวชในแต่ละประเภททั้งโดยตรงและโดยอ้อม ศึกษาปริมาณเวลาความต้องการพยาบาลของผู้ป่วยจิตเวชในแต่ละประเภท ศึกษาความต้องการการพยาบาลเพื่อคุณภาพการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลเพื่อคุณภาพการดูแลในแต่ละหอผู้ป่วย ได้รวบรวมข้อมูลด้วยการบันทึกเวลาการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลใช้เวลาโดยเฉลี่ย 7.5 ชั่วโมงต่อเวรในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งไม่ได้รวมเวลาพัก พยาบาลวิชาชีพใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลทางโดยตรง ร้อยละ 42.3 และโดยอ้อมร้อยละ 57.7 ชั่วโมง ผู้ป่วยประเภทที่ 1 , 2, 3, และ 4 ต้องการพยาบาลโดยตรงเพื่อคุณภาพการดูแล 7.11, 5.41, 4.25 และ 3.32 ชั่วโมง ตามลำดับ เมื่อคำนวณความต้องการอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล พบว่ามีความต้องการทั้งหมด 476 คน ในการดูแลผู้ป่วย 448 คน ถ้ากำหนดสัดส่วนของพยาบาลวิชาชีพต่อผู้ช่วยเหลือคนไข้ คือ 1:1 และจะมีความต้องการเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล 2 ประเภท นี้ประเภทละ 236 คน จึงพบว่ามีความต้องการพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม 141 คน และต้องการผู้ช่วยเหลือคนไข้เพิ่ม 89 คน รวม 230 คน ทั้งนี้ต้องพัฒนาพยาบาลเทคนิคแต่ละหอผู้ป่วยให้เป็นพยาบาลวิชาชีพ ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นภาวะขาดแคลนเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาลในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาอย่างมาก จึงต้องมีการพิจารณาหาวิธีปฏิบัติเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพได้ปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงในปริมาณเวลาที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกิจกรรมบำบัดทางจิตการช่วยเหลือ โดยกลุ่มและการเตรียมผู้ป่วยและญาติเมื่อผู้ป่วยกลับไปอยู่ที่บ้าน

Keywords: พยาบาล, ผู้ป่วยจิตเวช, โรคจิต, การพยาบาลจิตเวช, กิจกรรมการพยาบาล, คุณภาพ, อัตรากำลัง, ภาวะขาดแคลนเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: กลุ่มงานการพยาบาล สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

Code: 460000202

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -