ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วารีรีตน์ ถาน้อย

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชน

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 44-59.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาภาวะสุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะสุขภาพจิต และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีอนามัย และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งในจังหวัดราชบุรี จำนวน 152 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสำรวจภาวะสุขภาพทั่วไป ฉบับภาษาไทย (The Thai general health Questionnaires 30-Thai GHQ 30) -Thai GHQ 30 ของ Golberg (1972) ซึ่งแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย โดย ธนา นิลชัยโกวิทย์ และ คณะ (2539) และแบบวัดพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต ของจินตนา ยูนิพันธ์ (2535) วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1. เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชนร้อยละ 80.3 มีภาวะสุขภาพจิตปกติและมีแนวโน้มที่จะมีความผิดปกติทางจิตเวชร้อยละ 19.7 2. เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชนมีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3. ความพียงพอของรายได้ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ภาระครอบครัวมีความสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพจิตของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p‹.05, p<.01) และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) 4. สัมพันธภาพในครอบครัว ความเพียงพอของรายได้ และภาวะสุขภาพจิตสามารถทำนายพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.001, p<.01)

Keywords: ภาวะสุขภาพจิต, พฤติกรรมการดูแลตนด้านสุขภาพจิต, ผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตในชุมชน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 460000203

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -