ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ชุลีวรรณ เพียรทอง

ชื่อเรื่อง/Title: การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2546, หน้า 60-75

รายละเอียด / Details:

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล ศึกษาในชุมชนแห่งหนึ่งของอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล จำนวน 16 คน ญาติและครอบครัว จำนวน 13 คน แกนนำชุมชนและเพื่อนบ้าน จำนวน 37 คน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 5 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกต รวมทั้งการใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินภาวะสุขภาพ ระดับความวิตกกังวล ความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการเปรียบเทียบความแตกต่างใช้สถิติ Chi-square test และ t-test ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและตีความ ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและความต้องการของผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลมีปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว ไม่รู้วิธีแก้ไขปัญหา ขณะเดียวกันเมื่อมีความวิตกกังวลต้องพึ่งพิงยา ขาดยาไม่ได้ และคิดว่าตนเองไม่มีแหล่งสนับสนุนช่วยเหลือ ในขณะที่แกนนำชุมชนก็ไม่เห็นความสำคัญและไม่รู้ว่าจะช่วยเหลืออย่างไร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรู้สึกไม่มั่นใจในการดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลซึ่งมักมีอาการไม่สุขสบายทางกายและจิตใจหลายอย่างร่วมกัน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลเกิดขึ้นจากการที่โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทำความเข้าใจจร่วมกันในสถานการณ์ปัญหาและความต้องการ สร้างความคุ้นเคย ไว้วางใจและเข้าใจกัน จัดกิจกรรมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการดูแลตนเองเพื่อลดความวิตกกังวล ร่วมกันคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาและความต้องการโดยสร้างข้อตกลงร่วมกัน มีกลุ่มแกนนำหลักรับผิดชอบดำเนินกิจกรรม โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เป็นพี่เลี้ยงให้การสนับสนุน และช่วยเหลือจนเกิดวิธีปฏิบัติการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลในชุมชนขึ้น ได้แก่ การเยี่ยมเยียนพูดคุยกับผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล การชักชวนกันออกกำลังกาย การไปฝึกสมาธิที่วัด จัดให้มีหนังสืออ่าน และบริการนวดคลายเครียด ผลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล พบว่าแกนนำชุมชนและประชาชนมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และภาคภูมิใจในตนเอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความมั่นใจในการดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลมากขึ้น ส่วนผู้ที่มีภาวะวิตกกังวลมีอาการไม่สุขสบายต่างๆ และมีการพึ่งพิงยาลดลง จึงกล่าวได้ว่าโครงการวิจัยครั้งนี้เป็นแนวทางใหม่อีกทางหนึ่งในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน

Keywords: การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน, การดูแลผู้ที่มีภาวะวิตกกังวล, การวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต

Code: 460000204

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: -