ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อรวมน ศรียุกตศุทธ

ชื่อเรื่อง/Title: การสร้างเสริมสุขภาพในผู้ป่วยเรื้อรัง

แหล่งที่มา/Source: วารสารพยาบาลศาสตร,์ ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2546, หน้า 8-18.

รายละเอียด / Details:

แนวคิดสุขภาพในปัจจุบันมิได้หมายถึงการไม่มีโรคเท่านั้น แต่เป็นการแสดงออกถึงการมีสุขภาวะทั้งร่างกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ การสร้างเสริมสุขภาพถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการช่วยให้คนมีภาวะสุขภาพดีสูงสุด มีความผาสุกในชีวิต การปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพมิได้จำกัดแก่คนปกติที่ยังไม่เป็นโรคเท่านั้น คนทุกคนรวมทั้งคนป่วยด้วยโรคเรื้อรังก็สามารถปฏิบัติเพื่อยกระดับสุขภาพให้ดีสูงสุดเท่าที่ทำได้ตามสภาพของแต่ละบุคคลสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนั้น ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก แต่การสร้างเสริมสุขภาพก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน ผู้ป่วยโรคเรื้อรังจึงต้องใช้ความพยายามมากขึ้น เพื่อดูแลรักษาความเจ็บป่วยของตนเองและสร้างเสริมสุขภาพให้ดีขึ้นในเวลาเดียวกัน ดังนั้นการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและท้าทายอย่างยิ่ง เป้าหมายที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตและปฏิบัติพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งสามารถช่วยผู้ป่วยลดอาการและความก้าวหน้าของโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อนและความพิการ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ทำให้สามารถดำรงชีวิตอยู่โดยพึ่งพาตนเองได้มากที่สุด และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พยาบาลมีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังทั้งในด้านการปฏิบัติการพยาบาล การศึกษาทางการพยาบาล และการวินิจฉัยทางการพยาบาล

Keywords: การสร้างเสริมสุขภาพ, พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ, โรคเรื้อรัง, กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ, การพยาบาล, พฤติกรรม, คุณภาพชีวิต, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2546

Address: ภาควิชาการพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 460000208

ISSN/ISBN: 0125-8885

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทความฟื้นวิชา: วารสารวิชาการ

Download: -