ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: นวพร ตรีโอษฐ์ : อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผศ.ดร. ชัยยง ขามรัตน์, รศ. ดร.จุฬาภรณ์ โสตะ, อาจารย์สุวัฒนา มิตรภานนท์

ชื่อเรื่อง/Title: ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

แหล่งที่มา/Source: วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียด / Details:

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับของการนำนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ศึกษาความสัมพันธ์และอำนาจการทำนายของปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ปัจจัยด้านทรัพยากร และปัจจัยด้านกระบวนการบริหารต่อการนำนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการนำนโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ ประชากรที่ใช้ศึกษาเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จำนวน 368 คน จำนวนขนาดตัวอย่าง 170 คน ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเที่ยงเท่ากับ .97 เก็บรวบรวมข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนจำนวน 170 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผลการวิจัยพบว่าระดับของการนำนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอำนาจการทำนายจากการวิเคราะห์ถดถอยพหุ พบว่าตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ต่อตัวแปรตามได้แก่ อายุ ตำแหน่ง ปัจจัยด้านทรัพยากรทุกด้าน และปัจจัยด้านกระบวนการบริหารทุกด้าน ตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามคือ ปัจจัยด้านการจัดองค์การ ปัจจัยด้านการควบคุม ปัจจัยด้านทรัพยากรการเงิน ปัจจัยด้านการสั่งการ และปัจจัยด้านทรัพยากรกายภาพตามลำดับ และสามารถร่วมกันทำนายการนำนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ได้ร้อยละ 72.2 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ ผู้บริหารในฐานะผู้กำหนดมาตรฐานแผนงานควรมีการสื่อสารและระบุถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามนโยบายอย่างชัดเจน

Keywords: นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ, นโยบาย, ส่งเสริมสุขภาพ, สุขภาพ, โรงพยาบาล

ปีที่เผยแพร่/Year: 2547

Address: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

Code: 4700000001

ISSN/ISBN: ISBN974-659-418-4

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: วิทยานิพนธ์

Download: -