ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ

ชื่อเรื่อง/Title: สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา มุมมองด้านศาสนาอิสลาม.

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 3 สุราไม่ใช่สินค้าธรรม, วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2550 ณ. โรงแรมริชมอนด์ แคราย นนทบุรี, หน้า 71.

รายละเอียด / Details:

สุรา และของมึนเมาทุกชนิด เป็นสิ่งต้องห้ามตามหลักธรรมอิสลาม ทั้งนี้ โดยนัยแห่งพระมหาคัภีร์อัลกุรอ่าน บท อัลมาฮิดะฮ์ โองการที่ 90 ซึ่งมีใจความว่า ผู้ศรัทธาทั้งหลาย อันสิ่งมึนเมา การพนันขันต่อ การบูชายัญ และการเสี่ยงทายล้วนเป็นความโสโครกที่เกิดจากการกระทำของซาตานทั้งสิ้น จงหลีกห่างให้ไกลเถิด พระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เป็นพระราชดำรัสขององค์อัลลอฮ์ พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงหยั่งรู้ว่าสิ่งใดดีต่อชีวิตมนุษย์และสิ่งใดจะเป็นผลร้าย บทบัญญัติของพระองค์มีจุดประสงค์ให้เกิดความดีงามแก่มวลมนุษย์โดยรวม ไม่ขึ้นกับผลประโยชน์ของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด การลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ทรงบัญชาให้ปฏิบัติ และละเว้นที่ทรงบัญญัติห้ามย่อมนำความสุขสถาพรมาสู่ชีวิต และการฝ่าฝืนบัญญัติของพระองค์ก็มีแต่จะนำความวิบัติเสื่อมมาสู่ตนเองและสังคม.

Keywords: สุรา, ศาสนาอิสลาม, หลักธรรมอิสลาม, พระมหาคัภีร์อัลกุรอ่าน

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา

Code: 20080018

ISSN/ISBN: 978-974-09-4574-1

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: