ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อิศรา ศานติศาสน์

ชื่อเรื่อง/Title: สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา มุมมองนักเศรษฐศาสตร์.

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 3 สุราไม่ใช่สินค้าธรรม, วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2550 ณ. โรงแรมริชมอนด์ แคราย นนทบุรี, หน้า 21.

รายละเอียด / Details:

ในทางเศรษฐศาสตร์ ความไม่ธรรมดาของสุรามีหลายด้าน ด้านแรก สุราเป็นสินค้าที่ถูกผูกขาดโดยผู้ประกอบการรายหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง ด้านที่สองสำคัญมาก สุราเป็นสิ่งเสพติดจึงไม่ได้เป็นสินค้าที่จะเรียกได้ว่า Good แต่ต้องเรียกว่า Bad เพราะเป็นต้นเหตุของปัญหามากมายในสังคม ตั้งแต่โรคภัยไข้เจ็บไม่น้อยกว่า 60 โรคอุบัติเหตุจราจร และปัญหาสังคมอื่นๆ อีกหลายปัญหา ปัญหาเหล่านี้นำมาซึ่งความสูญเสียทางเศรษฐกิจจำนวนมากมาย ทั้งที่วัดเป็นตัวเงินได้ และความสูญเสียทางจิตใจที่ตีมูลค่าไม่ได้ แม้สุราจะเป็นแหล่งรายได้หลักของรัฐ และเป็นแหล่งรายได้ที่ทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะรายรับภาษีที่รัฐได้รับไม่คุ้มกับความสูญเสียที่เกิดกับสังคมส่วนรวม อย่างไรก็ตาม การที่ยอมการบริโภคสุราของคนไทยเพิ่มขึ้นโดยตลอด ทั้งๆ ที่การเสพสุราเป็นสิ่งต้องห้ามในทุกศาสนา แสดงให้เห็นถึงความไม่ธรรมดาของสุราที่มาสามารถปฏิเสธได้.

Keywords: สุรา, ปัญหาสังคม, เศรษฐกิจ, เศรษฐศาสตร์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 2008002

ISSN/ISBN: 978-974-09-4574-1

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: