ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: จักริน ปิงคลาศัย

ชื่อเรื่อง/Title: ต้นทุนต่อหน่วยในการรักษาโรคสมาธิสั้นของโรงพยาบาลสวนปรุง.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2550, หน้า 239.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาต้นทุนต่อหน่วยในการให้บริการผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นที่เข้ารับการบริการแบบผู้ป่วยนอกและเปรียบเทียบกับเงินที่ทางโรงพยาบาลเรียกเก็บจากผู้ป่วย วิธีการศึกษา การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบย้อนหลังเชิงพรรณนาโดยเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นจำนวน 127 ราย และการสุ่มเวชระเบียนจำนวน 45 ราย ร่วมกับข้อมูลจากงานผู้ป่วยนอก เภสัชกรรม สังคมสังเคราะห์ จิตวิทยาเพื่อวิเคราะห์ต้นทุนการบริการ สุขภาพจิตของโรคสมาธิสั้นในโรงพยาบาลสวนปรุงของปี 2549 ในทัศนะของผู้ให้บริการ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ยและร้อยละ ผลการศึกษา ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเป็นผู้ชาย ผู้หญิง เท่ากับ 4 :1 และช่วงอายุที่พบมากที่สุด คือ 6-10 ปี ซึ่งจะอยู่ในชั้นประถมต้นเป็นหลัก ส่วนใหญ่อยู่ใน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ และชำระค่ายาเอง ขณะที่ยาที่ใช้ในการรักษาสมาธิสั้นมากที่สุด คือ methylphenidate คิดเป็นร้อยละ 85.83 โดยขนาดยาเท่ากับ 15.46 mg/วัน ต้นทุนต่อหน่วยในการรักษาโรคสมาธิสั้นเท่ากับ 4,526.06 บาทต่อปี คือ 1,297.54 บาทต่อครั้ง ต้นทุนค่าแรง : ต้นทุนค่าวัสดุ : ต้นทุนค่าลงทุน : ต้นทุนทางอ้อมเท่ากับ 25:36:4:35 ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลเรียกเก็บได้เท่ากับ 3,485.63 บาทต่อราย หรือ 999.27 บาทต่อครั้ง สรุป ต้นทุนต่อหน่วยในการรักษาโรคสมาธิสั้นเท่ากับ 4,526.06 บาทต่อปี โรงพยาบาลขาดทุนถึง 1,040.43 บาทต่อราย คิดอัตราคืนทุนได้เท่ากับ 0.77.

Keywords: ต้นทุนต่อหน่วย, การรักษา, โรคสมาธิสั้น, จิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่

Code: 20080027

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: