ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วีระ ชูรุจิพร, ชฎาพร ชูรุจิพร

ชื่อเรื่อง/Title: การส่งเสริมค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น โดยใช้เพลงภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 52, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2550, หน้า 459.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินประสิทธิ์ภาพของโปรแกรมการส่งเสริมค่านิยม และพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่น โดยใช้เพลงภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ วิธีการ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 โรงเรียน จำนวน 92 คน เป็นกลุ่มทดลอง 46 คน กลุ่มเปรียบเทียบ 46 คน กลุ่มทดลองรับแนวทางการส่งเสริมค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศฯ ซึ่งมีลักษณะเป็นแผนการสอนที่มีเนื้อหา ความรู้เรื่องพฤติกรรมทางเพศ ประยุกต์ร่วมกับการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ กิจกรรมการเรียนการสอนจัดเป็น 7 ฐานการเรียนรู้ เป็นเวลา 2 วันๆ ละ 6 ชั่วโมงส่วนกลุ่มเปรียบเทียบไม่ได้รับแนวทางดังกล่าว เก็บข้อมูลก่อน-หลังการทดลอง โดยใช้แบบวัดความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นไทย แบบวัดค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นไทย แบบประเมินความรู้สำหรับฐานการเรียนรู้ แบบประเมินความพึงพอใจต่อแนวทางฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ paired t-test independent t-test ร้อยละ และร้อยละของคะแนนเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย.

Keywords: ค่านิยมทางเพศ, พฤติกรรมทางเพศ, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11, ศูนย์อนามัยที่ 11

Code: 20080029

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: