ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: รังสิมันต์ สุนทรไชยา

ชื่อเรื่อง/Title: การรับรู้โรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุไทยในเขตชุมชนเมือง.

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2550, หน้า 67.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยเชิงคุณภาพ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายการรับรู้โรคซึมเศร้าของผู้สูงอายุไทย ในเขตชุมชนเมือง ผู้ให้ข้อมูลคือผู้สูงอายุที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคซึมเศร้า จำนวน 18 คน โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และได้รับการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยคำถามปลายเปิด (In-depth interview with opened –end question) และบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ได้รับการถอดข้อมูลแบบคำต่อคำ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีของ Colaizzi (1978) ผลการวิจัย 5 ประเด็นหลักได้แก่1 ) ความหมายของโรคซึมเศร้า คือโรคของความเป็นทุกข์กลุ้มใจและเป็นโรคของคนคิดมาก คิดไม่ออก 2 ) อาการและการแสดงออก คือ รู้สึกซึม หดหู่ ไม่พูดไม่จา เหม่อลอย น้อย ใจ กลัว นอนไม่หลับและคิดเรื่องความเป็นอยู่ 3) สาเหตุการเกิดโรคคือการสูญเสียคนที่รักและการกระทำที่ไม่ดีในอดีต 4) ผลกระทบต่อชีวิตคือทำให้ไม่มีสุขและเป็นโรคต่างๆตามา 5 ) การจัดการช่วยเหลือตนเอง ได้แก่ ทำใจให้สงบ สบาย ทำใจให้ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นและทำกิจกรรมที่ชอบอย่าอยู่คนเดียว ประเด็นความรู้เล่านี้เป็นประโยชน์ต่อพยาบาลจิตเวชและผู้ดูแลทางสุขภาพในการเข้าใจความหมายอาการ สาเหตุผลกระทบและการจัดการช่วยเหลือตนเองของผู้สูงอายุไทยเขตชุมชนเมืองและทำให้สามารถวางแผนการพยาบาลและจัดหาวิธีการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับโรคซึมเศร้า.

Keywords: โรคซึมเศร้า, ผู้สูงอายุไทย, ชุมชนเมือง, สุขภาพจิต, ซึมเศร้า, พยาบาลจิตเวช, การพยาบาล, ทุกข์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: -

Code: 20080086

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: