ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สุพัทธ แสนแจ่มใส

ชื่อเรื่อง/Title: การพัฒนาแบบวัดสุขภาพจิตในคนไทย รูปแบบคอมพิวเตอร์.

แหล่งที่มา/Source: วารสารจิตวิทยาคลินิก, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2550, หน้า 29.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดสุขภาพจิตในคนไทย (The Thai Mental Health Questionnaire) รูปแบบคอมพิวเตอร์ โดยได้ศึกษาค่าความเชื่อมั่นเชิงความสอดคล้องภายใน ค่าความเชื่อมั่นแบบคู่ขนาน และระดับความพึงพอใจต่อการใช้แบบวัด The Thai Mental Health Questionnaire (TMHQ) รูปแบบคอมพิวเตอร์แบบวัดสุขภาพจิตคนไทย (TMHQ) รูปแบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย Depression Somatization Anxiety Psychotic และ Social function กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดสอบและประเมินแบบวัด TMHQ รูปแบบคอมพิวเตอร์ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จังหวัดนครปฐม จำนวน 140 คน ผลการวิจัยพบว่า แบบวัดสุขภาพจิตคนไทย (TMHQ) รูปแบบคอมพิวเตอร์ มีค่าความเชื่อมั่นเชิงความสอดคล้องภายในรายด้านอยู่ระหว่าง 0.66-0.93 และค่าความเชื่อมั่นเชิงความสอดคล้องภายในรวมทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 ในขณะเดียวกันค่าความเชื่อมั่นแบบคู่ขนานพบว่าแบบวัดสุขภาพจิตในคนไทย (TMHQ) รูปแบบคอมพิวเตอร์ มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง (r=.92) กับแบบวัดสุขภาพจิตในคนไทย (TMHQ) รูปแบบมาตรฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนระดับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบวัดสุขภาพจิตในคนไทย (TMHQ) รูปแบบคอมพิวเตอร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการออกแบบโดยรวมในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบวัดรูปแบบคอมพิวเตอร์มากกว่ารูปแบบมาตรฐาน จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแบบวัดสุขภาพจิตในคนไทย (TMHQ) รูปแบบคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งของเครื่องมือวัดทางด้านสุขภาพจิตที่จะนำไปตรวจคัดกรองสภาวะสุขภาพจิตของคนไทยต่อไป.

Keywords: การพัฒนา, แบบวัดสุขภาพจิตในคนไทย, รูปแบบคอมพิวเตอร์, สุขภาพจิต, แบบวัดสุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: มหาวิทยาลัยมหิดล

Code: 200800333

ISSN/ISBN: 0125-1422

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: