ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: กรรณาการ์ ฐิติบุญสุวรรณ

ชื่อเรื่อง/Title: การสูญเสียผลิตภาพจากการบริโภคแอลกอฮอล์ในประเทศไทย.

แหล่งที่มา/Source: การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ "สุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา" วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมริชมอนด์ แคราย จ.นนทบุรี, หน้า 152.

รายละเอียด / Details:

การศึกษาในหลายประเทศต่างระบุตรงกันว่าแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบที่สำคัญต่อค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพและสังคม ทั้งนี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่บ่งชี้ว่าต้นทุนทางสังคมที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการสูญเสียผลิตภาพ การคำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการสูญเสียผลิตภาพมีความจำเป็นต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขาดงาน และการสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงานอันเนื่องมาจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการสูญเสียผลิตภาพในการทำงานจากปัญหาสุขภาพทั่วไป ในประชากรไทยที่มีระดับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ โดยทำการสำรวจแบบภาคตัดขวางในกลุ่มประชากรไทยที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี ที่มีงานทำ โดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ดื่มแอลกอฮอล์ จากครัวเรือนตัวอย่าง 4,330 ครัวเรือนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของการสำรวจแบบสอบถามที่ใช้ในการสำรวจประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับการบริโภคแอลกอฮอล์ และประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลงจากปัญหาสุขภาพซึ่งดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม Work Productivity and Activity Impairment-General Health. ผลการศึกษาพบว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดความสูญเสียผลิตภาพอย่างมีนัยสำคัญทั้งในส่วนของการขาดงาน และการสูญเสียประสิทธิภาพในขณะทำงานเนื่องจากปัญหาสุขภาพโดยภาพรวมปริมาณการสูญเสียผลิตภาพขึ้นกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่บริโภค พบว่าผู้ที่ดื่มอย่างอันตรายมากจะสูญเสียผลิตภาพในการทำงานโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 13.9 (95% CI=11.2,16.5) รองลงมา ได้แก่ ผู้ที่เคยดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 13.2 (95% CI=11.3,15.1) และผู้ดื่มอย่างมีสติคิดเป็นร้อยละ 9.3 (95% CI=8.5,10.0) ซึ่งพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มซึ่งมีการสูญเสีย ผลิตภาพในการทำงานโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 7.6 (95% CI=6.7,8.5) และเมื่อนำมาคำนวณบนฐานของประชากรทั้งประเทศ พบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้เกิดการสูญเสียผลิตภาพในการทำงานโดยรวมทั้งสิ้น 113,277,683 วันทำงาน หรือคิดเป็นมูลค่าการสูญเสียประมาณ 30,000 ล้านบาทในปี 2550 จากข้อมูลนี้จึงสนับสนุนโยบายและมาตรการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์.

Keywords: สุรา, แอลกอฮอล์, การสูญเสียผลิตภาพ, การขาดงาน, การสูญเสียประสิทธิภาพในการทำงาน, สุรา, เหล้า, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

Code: 200800145

ISSN/ISBN: 978-974-09-4574-1

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: