ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สุวรรณี เรืองเดช

ชื่อเรื่อง/Title: อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา Methylphenidate ในผู้ป่วยเด็กโรคสมาธิสั้น หลังการใช้ยาระยะยาว.

แหล่งที่มา/Source: วารสาร ร.พ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน-กันยายน 2550, หน้า 11.

รายละเอียด / Details:

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอาการและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา methylphenidate ระยะยาว ในผู้ป่วยเด็กโรคสมาธิสั้น วัสดุและวิธีการ ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก จำนวน 59 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมาธิสั้นและใช้ยามากกว่าหรือ เท่ากับ 2 ปี ที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ระหว่าง 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน 2550 วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา wilcoxon sign rank test และ Pearson correlation ที่ระดับนัยสำคัญ p‹0.05 ผล พบผู้ป่วย 43 ราย (ร้อยละ 72.89) เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอย่างน้อย 1 อาการ อาการที่พบมากที่สุดคือ เบื่ออาหาร 16 ราย (ร้อยละ 27.11) รองลงมาคือ พฤติกรรมซ้ำ ๆ 8 ราย (ร้อยละ 13.56) เหนื่อยเพลียและนอนแล้วหลับยากเท่ากัน 6 ราย (ร้อยละ 10.17) ไม่พบผลต่อน้ำหนักหลังใช้ยา คะแนนเฉลี่ยของส่วนสูงแยกตามอายุหลังใช้ยาน้อยกว่า ก่อนใช้ยา แต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ พบส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์อายุ 3 ราย (ร้อยละ 5.05) ผลการตรวจหลังใช้ยาไม่พบความผิดปกติต่อระบบเลือดและอัตราการเต้นของหัวใจ พบภาวะความดันโลหิตค่อนข้างสูง และคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นผลจากการใช้ยาเนื่องจากไม่มีข้อมูลพื้นฐานก่อนการใช้ยา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการไม่พึงประสงค์พบว่า กลุ่มผู้ป่วยที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา มีอายุเฉลี่ยน้อยยกว่ากลุ่มที่ไม่เกิดอาการ ขนาดยาสัมพันธ์กับความรุนแรงของการนอนหลับยากแบบทางตรง ระยะเวลาในการใช้ยาสัมพันธ์กับอาการเบื่ออาหารแบบผกผัน สรุป พบอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา methylphenidate ในระยะยาว แต่ไม่พบผลต่อการเจริญเติบโตด้านน้ำหนักและส่วนสูง.

Keywords: โรคสมาธิสั้น, อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาระยะยาว, ยา methylphenidate

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: ศูนย์สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์.

Code: 200800225

ISSN/ISBN: 0859-1954

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: