ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย

ชื่อเรื่อง/Title: ผลของการเรียนการสอนด้วยกรณีศึกษาทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชต่อความคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต.

แหล่งที่มา/Source: วารสารการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม 2550, หน้า 90.

รายละเอียด / Details:

การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอน ทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตที่กำลังศึกษา วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชขั้นสูงในโรงพยาบาล จำนวน 30 คน สุ่มเข้าสู่กลุ่มทดลอง 15 คน กลุ่มควบคุม 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วยแผนการสอนด้วยกรณีศึกษาซึ่งพัฒนาโดยผู้วิจัย ประกอบด้วยโปรแกรมการสอนด้วยกรณีศึกษา 8 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่พัฒนาจาก แบบวัดความคิดอย่างมีวิจารณญาณของ ธนพร แย้มสุดา เครื่องมือที่ใช้ที่ใช้การวิจัยและรวบรวมข้อมูลได้ผ่านการตรวจสอบ ความตรงเชิงเนื้อหาและทดสอบค่าความเที่ยงของแบบวัดแล้วมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.85 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพบว่า ความคิดอย่างมีวิจารณญาณของกลุ่มตัวอย่างภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีคะแนนความคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.001.

Keywords: สุขภาพจิต, จิตเวช, นักศึกษาพยาบาล, การพยาบาลจิตเวช

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Code: 200800223

ISSN/ISBN: 0857-4553

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: