ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: กุลประภัสสร์ ไปรยายุตากุล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาความเครียดในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่สถานบำบัดโรคผิวหนังวัดมกุฎฯ.

แหล่งที่มา/Source: วารสารโรคหิวหนัง, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน 2550, หน้า 136.

รายละเอียด / Details:

ผู้วิจัยได้ศึกษาความเครียดในผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่สถานบำบัดโรคหิวหนัง วัดมกุฎฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2550 โดยวิธีศึกษาเชิงพรรณนาด้วยการรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบบันทึกข้อมูลโรคสะเก็ดเงิน แบบวัดความเครียดกรมสุขภาพจิต 20 ข้อ แบบวัดความเครียดสวนปรุง ๖SPST-60) และแบบวัดความเครียดจากโรคสะเก็ดเงิน ผลการศึกษาวิจัยมีประชากรที่เป็นผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงิน จำนวน 104 ราย อายุระหว่าง 15-73 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 46.8 ปี และกลุ่มที่มีมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 46-55 ปี อายุที่เริ่มเป็นผื่นอยู่ระหว่าง 4-69 ปี โดยมีอายุเฉลี่ย 35.9 โดยกลุ่มที่มากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 36-45 ปี Chronic piaque type เป็นชนิดของโรคสะเก็ดเงินที่พบมากที่สุด ส่วนใหญ่มีความรุนแรงย้อยและเห่อนานๆ ครั้ง ประชากรมีคะแนนความเครียดโดยรวมจัดเป็นกลุ่มที่มีความเครียดปกติ สาเหตุของความเครียดมาจาก ความเครียดจากสังคม ความเครียดจากสิ่งแวดล้อม และความเครียดจากเรื่องการเงิน โดยมีอาการแสดงในระบบต่างๆ โดยเฉพาะระบบต่อมไร้ท่อและระบบภูมิคุ้มกัน สำหรับความเครียดจากโรคสะเก็ดเงินอยู่ในระดับรุนแรง ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินสภาพจิตของผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินทุกรายและให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยรวมทั้งแนะนำให้ผู้ป่วยรู้จักวิธีป้องกันไม่ให้เกิดความเครียด.

Keywords: โรคสะเก็ดเงิน, ความเครียด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: สถานบำบัดโรคผิวหนัง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Code: 200800206

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: