ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: วิไล วอพะพอ

ชื่อเรื่อง/Title: การสังคมสงเคราะห์เฉพาะราย : กรณีศึกษาในผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากการดื่มสุรา ที่ญาติและคนในชุมชนไม่ยอมรับ.

แหล่งที่มา/Source: วารสารสวนปรุง, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, (พฤษภาคม-สิงหาคม) 2550, หน้า 41.

รายละเอียด / Details:

การนำความรู้ทางการสังคมสงเคราะห์มาใช้กับกรณีศึกษา ผู้ป่วยที่แพทย์วินิจฉัยว่ามีอาการทางจิตจากการดื่มสุรา (Mental and behavioural disorder due to use of alcohol psychotic disorder) และญาติและคนในชุมชนไม่ยอมรับ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปดำเนินชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติสุข หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลโดยครอบครัวและคนในชุมชนยอมรับ กระบวนการศึกษา เริ่มจากการหาข้อเท็จจริงของปัญหาด้วยการศึกษาจากแฟ้มประวัติ การสัมภาษณ์ผู้ป่วย การพูดคุยกับญาติและทีมผู้รักษา การเยี่ยมบ้าน แล้ววิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาทางสังคมซึ่งพบว่ามีปัญหาดังนี้ 1) ปัญหาจากตัวผู้ป่วยเอง 2) ญาติไม่ยอมรับ 3) คนในชุมชนไม่ยอมรับ ขั้นต่อมา คือ การวางแผนให้ความช่วยเหลือ การดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 1) เตรียมผู้ป่วย 2) เตรียมครอบครัวและชุมชน 3) ส่งผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน หลังจากนั้นมีการติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือ พบว่า ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้ดีทั้งเรื่องการรับประทานยาต่อเนื่อง และการหยุดดื่มสุรา มารดาและคนในชุมชนเข้าใจ ยอมรับ มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วย และมีทักษะในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีบทบาทในการดูแลเอาใจใส่ผู้ป่วยเป็นอย่างดี

Keywords: สุรา, ความผิดปกติทางจิตจากการดื่มสุรา, โรคจิตจากสุรา, เหล้า, สุรา, อาการทางจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2550

Address: นักสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลสวนปรุง

Code: 200800166

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ไทย

Category: บทคัดย่อ

Download: